Правовий захист органічної продукції від генетично модифікованих організмів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертації досліджуються науково-теоретичні положення, законодавство вітчизняного та міжнародного рівня щодо встановлення та удосконалення захисту органічної продукції від генетично модифікованих організмів в Україні з виокремленням аспектів подальшого практичного застосування. Розглянуто теоретико-правові та юридичні засади захисту органічної продукції від використання генетично модифікованих організмів, які включають звернення до визначення генетично модифікованих організмів, надання аналізу ризиків, історії створення, здійснення класифікації, передбачення відповідних видів, інститутів, виокремлення майбутнього напряму виокремлення галузі «біотехнологічного права», детальний аналіз чинної вітчизняної та міжнародної нормативно-правової бази, подальших тенденцій врегулювання, унормування стадій селекції в тваринництві та рослинництві, під час землеробства та захисту рослин, передбачення змісту повноважень належних суб’єктів та застосування юридичної відповідальності. Здійснено науково-теоретичний аналіз особливостей запровадження, виконання, урегулювання процесу органічного виробництва, продукції, її елементів, виходячи із комплексності та динаміки змін. На підставі проведеного аналізу розроблено пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності запровадження, поширення, виконання органінчого виробництва, зменшення застосування генетично модифікованих організмів, збереження природи загалом та прав і свобод людини, громадянина

Опис

The dissertation on the receipt of scientific degree of the candidate of jurisprudence according to a speciality 12.00.06 – Land law; Agrarian law; Ecological law; Law of natural resource. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2015. In the dissertation scientific-theoretical positions, the legislation of domestic and international level concerning an establishment and improvement of protection of organic goods from genetically modified organisms in Ukraine with allocation of aspects of the subsequent practical application are researched. It is considered theoretical legal and juridical principles of protection of organic goods from use of genetically modified organisms which include circulation in determination of genetically modified organisms, presence of the analysis of risks, history of creation, realization of classification, a prediction of corresponding kinds, institutes, allocation future directly industry allocation «the biotechnological right», the analysis of the acting domestic and international standard legal base with its detailed analysis, the subsequent tendencies of settlement, regulation of stages of selection, in thremmatology, during agriculture and protection of plants, a prediction of the maintenance of plenary powers of proper subjects and criminal liability application. The scientific-theoretical analysis of features of introduction, accomplishment, settlement of process of organic production, goods, and its elements is performed, reasoning from integrated approach and dynamics of changes. On the basis of the conducted analysis the offers directed on increase of efficiency of introduction, distribution, accomplishment organic productions, reduction of application of genetically modified organisms, nature preserving, in whole and the rights and freedom of the person, the citizen are developed

Ключові слова

правовий захист, органічне виробництво, генетично модифіковані організми, ризики, екологічна безпека, продовольча безпека, вимоги українського законодавства, міжнародно-правові тенденції захисту, теоретико-правові та юридичні засади, стадія селекції у тваринництві та рослинництві, здійснення землеробства, захист рослин, зміст повноважень субєктів, юридична відповідальність

Бібліографічний опис

Правовий захист органічної продукції від генетично модифікованих організмів в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Д. С. Піддубна ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання