Оптимізація контролю забур'яненості посівів сої за різних систем землеробства в умовах Правобережного Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукoвoгo ступеня кандидата сільськo-гoспoдарських наук зі спеціальності 06.01.13 «Гербологія. – Націoнальний університет біoресурсів і прирoдoкoристування України, Київ, 2017. У дисертації наведено теоретичне обґрунтування та експериментальне розв’язання наукового завдання контролю забур’яненості посівів сої за промислової та no-till систем землеробства в умовах Правобережного Лісостепу України. Розкрито вплив систем землеробства на запаси доступної вологи у ґрунті та показники щільності. Встановлено закономірності зміни потенційної забур’яненості оброблювального шару ґрунту. Визначено ефективність дії ґрунтових та страхових гербіцидів на бур’янове угруповання. Встановлено, що видовий спектр забур’яненості посівів сої за різних систем землеробства був представлений 21 видом. З’ясовано доцільність застосування сумісного обприскування гербіцидом квін стар макс із іншими. Встановлено характер формування бульбочкових утворень, наростання листкової поверхні. Досліджено вплив гербіцидів на якісні показники зерна сої та на залишкову кількість пестицидів у вирощеній продукції. Визначено економічну та енергетичну оцінку ефективності вирощування сої за різних систем землеробства та варіантів хімічного захисту сої. За результатами досліджень розроблено рекомендації із застосуванням гербіцидів за вирощування сої за різних систем землеробства, що дає можливість одержувати стабільну, біокліматично, енергетично і економічно обґрунтовану продуктивність сої

Опис

Thesis for obtaining a scientific degree of candidate of sciences on speciality 06.01.13 Herbology. – National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis provides a theoretical justification and experimental solving scientific problems controlling weed-infested crops of soybeans for industrial and no-till farming systems in terms of Right-Bank Forest-Steppe Ukraine. Reveals the impact of agriculture on the stocks available soil moisture and density parameters. The regularities of changes in manufacturing potential weed-infested soil. Determined the effectiveness of the soil and insurance herbicides on weeding group. Established that the species spectrum of weed-infested crops of soybean under different farming systems was presented 21 species. It was shown the feasibility of co-spraying herbicide quinn star max with others. The character nodule formation formations growth leaf surface. The effect of herbicides on soybean grain quality indicators and the amount of residual pesticides in locally grown products. Economics determined and energetic rating effective harvesting soybean variety of options farming systems and chemical protection soybeans. According to the research recommendations using herbicides when growing soybean under different farming systems, which makes it possible to obtain a stable, bioclimatic, energy efficiency and cost-based soy

Ключові слова

no-till, бур’яни, забур’яненість, системи землеробства, гербіциди, ефективність, заходи контролю

Бібліографічний опис

Оптимізація контролю забур'яненості посівів сої за різних систем землеробства в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.13 "Гербологія" / О. П. Мигловець ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 24 с

Зібрання