Фізіологічний стан та яєчна продуктивність перепілок за впливу комплексу амінокислот і вітаміну Е

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена вивченню фізіологічних параметрів організму перепілок- несучок за впливу комплексу незамінних амінокислот лізину, метіоніну та треоніну з вітаміном Е. Зокрема, з’ясовано показники обміну білків: вмісту загального білка крові, альбумінів, глобулінів, концентрацію вільних амінокислот у крові й яйцях перепілок, активності тканинних ферментів і ферментів антиоксидантного захисту, особливості мінерального обміну за впливу комплексу амінокислот з вітаміном Е. Вивчено морфологічний склад крові і концентрацію гемоглобіну. Досліджено активність протеолітичних, ліполітичних, амілолітчних ферментів печінки, підшлункової залози і дванадцятипалої кишки у перепілок, а також обмін ліпідів, активність амінотрансфераз та лужної фосфатази. Вивчено вітамінний склад, морфологічні й якісні показники яєць перепілок, яким згодовували з основним раціоном комплекс амінокислот і вітамін Е. Встановлено певні закономірності впливу згодовування згаданого комплексу, на основі чого розроблено схему додавання добавки до раціону перепілок-несучок. Яєчна продуктивність у перепілок-несучок, які отримували комплекс амінокислот з вітаміном Е підвищилась порівняно з контрольною групою на 5,3–13,8% (р<0,05), інтенсивність несучості зростає 10%, а інтенсивність яйцекладки – на 7,7%. Визначено економічну ефектив- ність застосування комплексу амінокислот з вітаміном Е до раціону перепілок-несучок

Опис

Thesis for obtaining a scientific degree of veterinary medicine candidate on the specialty 03.00.13 – Human and Animal Physiology. – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015 The thesis is dedicated to the study of laying quails functional state under the influence of essential amino acids complex as lysine, methionine, threonine with vitamin E by determining the dynamics of body physiological parameters. In particular, there were explored protein metabolism indices: general protein content in blood, albumins, globulines, concentration of free amino acids in quails blood and eggs, the activity of tissue enzymes and the antioxydant protection enzymes, the peculiarities of mineral metabolism and the influence of amino acid complex with vitamin E. The morphological content and haemoglobin concentration of blood was also studied. There was explored the activity of proteolytic, lipolytic and amilolytic enzymes of liver,pancreas and duodenum in quails, including the lipids metabolism indices and activity of amino transferase and alkaline phosphatase. There was studied the vitamin content, morphological and quality indices of eggs, obtained from quails, fed with amino acid complex with vitamin E. There were established certain feeding regularities of the above mentioned complex, which made the basis for elaboration of feeding scheme with additive for laying quails. The economic efficiency of amino acid complex with vitamin E application in the laying quails diet was also determined

Ключові слова

фізіологія, перепілки-несучки, лізин, метіонін, треонін, вітамін Е, кров, ферменти, обмін речовин, яйця

Бібліографічний опис

Фізіологічний стан та яєчна продуктивність перепілок за впливу комплексу амінокислот і вітаміну Е: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Л. С. Стовбецька ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання