Морфогенез органів імунної системи свійської свині на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена дослідженню морфогенезу органів імунної системи свійської свині (тимус, лімфатичні вузли, селезінка, лімфоїдні утворання слизової оболонки кишечнику) на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу з моменту народження до 29 діб. У дисертаційній роботі наведено результати дослідження макро- та мікроскопічної будови тимуса, лімфатичних вузлів, селезінки та лімфоїдних утворень, асоційованих із слизовою оболонкою кишечнику свійської свині на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу із застосуванням загальноприйнятих методик.Встановлено, що морфогенез органів імунної системи свійської свині на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу характеризується загальними біологічними закономірностями і відбувається у певній послідовності залежно від віку тварин й проявляється відповідними особливостями морфофункціональної спеціалізації і диференціювання їх імунних структур. Вікові зміни тимуса відображаються на його структурі та органо-, гістометричних показниках залежно від морфотопографії часток органа. Відбувається збільшення його лінійних параметрів при зростанні паренхіматозних (лімфоїдних) та зменшенні стромальних компонентів. Водночас з тим пропорції загальної довжини часток тимуса мають відповідну залежність стосовно їх морфотопографії. Ріст і розвиток компонентів селезінки проявляється віковими індивідуальними змінами її стромально-паренхіматозних структур. Абсолютна маса селезінки у свійської свині від народження збільшується прямолінійно, з прогресивним зростанням до 29 діб. Відносна маса селезінки є прямопропорційною абсолютній масі та масі тіла тварин. Її показник з віком тварин достовірно зменшується. Постнатальне перетворення структурно-функціональних одиниць лімфатичних вузлів пов’язане, насамперед, з інтенсивним формуванням лімфоїдних вузликів на основі кіркової речовини та розміщенням їх у вигляді скупчень у центральній зоні лімфатичних вузлів і на їх периферії. Формування й диференціювання гісто- та цитоструктур плямок Пейєра проявляється значним зростанням маси їх лімфоїдної тканини. З віком тварин відбувається ріст і диференціація плямок Пейєра, що призводить до зростання відносної площі їх лімфоїдної тканини, яка достовірно змінюється у бік збільшення чи зменшення залежно відділу кишечнику.На основі імуногістохімічних досліджень вперше доведено, що лімфоїдна тканина органів імунної системи поросят (тимус, лімфатичні вузли, селезінка, лімфоїдні утворення слизових оболонок) на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу максимально сформована зрілими Т-лімфоцитами із маркерами CD3, що вказує на домінування у них клітинних механізмів імунітету та В-лімфоцитами із маркерами CD79, які відповідають за гуморальну ланку імунітету

Опис

Dissertation for the receipt os scientific degree of Doctor of veterinary sciences, specialty 16.00.02 - pathology, oncology and morphology of animals. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2015. Thesis deals with the peculiarities of morphogenesis of the immune system of pigs (thymus, lymph nodes, spleen and lymphoid intestinal mucous membranes) in the early stages of postnatal ontogenesis from birth until the age of 29 days. The use of conventional morphometric techniques that are a result of research macro- and microscopic structure of the thymus, lymph nodes, spleen and lymphoid structures associated with the intestinal mucosa of domestic pigs in the early stages of postnatal period of ontogenesis. It was found that the morphogenesis of the immune system of pigs in the early stages of postnatal ontogenesis period characterized by general biological laws and occurs in a specific sequence, depending on the age of the animals and shows therelevant features of the morphological and functional specialization and differentiation of immune structures. On the basis of immunohistochemical studies for the first time shown that lymphoid tissue of the immune system of pigs (thymus, lymph nodes, spleen, lymphoid formations mucous membranes) in the early stages of postnatal ontogenesis maximum formed mature T lymphocytes with markers CD3, indicating the dominance of these cell mechanisms of immunity and B-lymphocyte markers CD79, which correspond to humoral immunity. Thus mucosal lymphoid cells (single and localized in lymphoid plaques) contribute to the formation of local immunity

Ключові слова

свині, морфогенез, імунна система, тимус, лімфатичні вузли, плямки Пейєра, селезінка, постнатальний період, онтогенез, імуногістохімія

Бібліографічний опис

Морфогенез органів імунної системи свійської свині на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора ветерин. наук: 16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин / І. І. Панікар ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 40 с

Зібрання