Обгрунтування параметрів змішувача кормових добавок барабанного типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби сільськогосподарського виробництва. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена обґрунтуванню технології виробництва комбікормів на фермах при виготовленні сумішок із компонентів добавок перед змішуванням із зерновими кормами та дослідженню процесу роботи барабанного змішувача, що дає змогу підвищити поживну цінність комбікорму. На основі аналізу існуючих технологій приготування комбікормів пропонується виконувати ступеневе змішування з поєднанням кормових компонентів, близьких за кількістю у загальній масі порції сумішки, в окремі групи з послідовністю комплектування груп починаючи від менших за вмістом. Аналізуючи технічні засоби змішування сипучих кормів і їх відповідність вимогам одержання сумішок з високою однорідністю компонентів, запропонована конструктивна схема барабанного змішувача порційного типу з циліндричною формою камери, вісь симетрії якої зміщена відносно горизонтальної осі обертання. Розрахунок вагомості впливу на мінімізацію витрат показників процесу змішування свідчить про доцільність дослідження критерію рівномірності сумішки. Аналітичні дослідження дали змогу визначити функціональні залежності, що описують процес перемішування на різних етапах його ведення та обґрунтувати зону питань для проведення експериментів. В результаті експериментальних досліджень, проведених згідно із загальноприйнятими та розробленими методиками, визначено параметри і режими роботи барабанного змішувача, який забезпечує технологічну надійність ведення процесу та необхідну рівномірність розподілу компонентів у сумішці

Опис

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of technical sciences, specialty 05.05.11 - machines and mechanization of agricultural production. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to substantiation technologies feed production on farms in the manufacture of the components of the mixed additives before mixing with grain feed and investigation process of the drum mixer, which allows increasing the nutritional value of feed. On the basis of existing technologies preparation of animal feed mixing sedate invited to perform with a combination of feed components are similar in number to the total mass portions mixture feed in separate groups with sequence acquisition groups ranging from smaller content. Analyzing hardware mixing dry feed and their compliance with the mixed reception of high uniformity components offered constructive scheme drum batch mixer type cylindrical chamber symmetry axis of which is shifted relative to the horizontal axis of rotation. Calculating the weight of the impact on cost minimization mixing process indicators suggests feasibility study criterion uniformity mixture feed. Analytical studies helped to identify functional relationships that describe the mixing process at different stages of his conduct and justify zone issues for experiments. As a result of experimental studies conducted in accordance with generally accepted and developed techniques defined parameters and modes drum mixer, which provides technological reliability of process and necessary even distribution of components in mixture feed. The production test and economic calculations show the feasibility of the technology and developed stepwise mixer on livestock farms

Ключові слова

комбікорм, кормові добавки, технологічна лінія, тристадійне змішування, поперечні та повздовжні потоки матеріалу, барабан з перемішуючими лопатками, параметри процесу змішування, рівномірність сумішки

Бібліографічний опис

Обгрунтування параметрів змішувача кормових добавок барабанного типу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / О. М. Ачкевич ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 24 с

Зібрання