Поживність сухої пивної дробини та використання її у годівлі молодняку перепелів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертації викладено теоретичний та експериментальний матеріал із використання у годівлі молодняку перепелів, яких вирощують на м’ясо, сухої пивної дробини як окремо, так і у поєднанні з ферментно-пробіотичною добавкою проензим. Виявлено напрям змін у продуктивності, перетравності поживних речовин, балансі Нітрогену та вмісті амінокислот у грудних м’язах. Проведено дослідження морфологічного і біохімічного складу крові. Вивчено морфологічний і хімічний склад тушок. До структури комбікорму рекомендується включати 4 % сухої пивної дробини. Для високоефективного використання сухої пивної дробини згодовувати її у складі комбікорму на рівні 8 % у поєднанні з ферментно-пробіотичною добавкою проензим із розрахунку 0,09 % для 1–21-добового та 0,035 % – для 22–35-добового віку

Опис

The dissertation on obtaining a scientific degree of a candidate of agricultural sciences on speciality 06.02.02 – animal feeding and technology of forages. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. In the thesis the theoretical and experimental data on the use of feeding young quail, which is grown for meat brewers dried grain both separately and in combination with enzyme-probiotic supplements proenzym. Discovered direction change in performance, nutrient digestibility, nitrogen balance and contents of amino acids in the pectoral muscles. A study of morphological and biochemical composition of blood. Studied the morphology and chemical composition of carcasses. We recommend using the structure of brewers dried grain, through its inclusion in the rate of 4 %. For the highly efficient use of brewers dried grain to feed its feed composed of 8 % in combination with enzyme-probiotic supplements proenzym per 0.09 % for the 1–21-day age and 0,035 % – for 22–35-day age

Ключові слова

перепели, комбікорм, суха пивна дробина, перетравність корму, продуктивність

Бібліографічний опис

Поживність сухої пивної дробини та використання її у годівлі молодняку перепелів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук:06.02.02 - годівля тварин і технологія кормів / Т. А. Голубєва ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с.

Зібрання