Кореневі гнилі ріпаку ярого та біологічне обгрунтування заходів обмеження їх розвитку в умовах Правобережного Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.01.11  фітопатологія.  Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. В дисертаційній роботі описано діагностичні ознаки як добре відомої чорної ніжки так і мало відомих хвороб ріпаку ярого, зокрема кільцевої й фузаріозної кореневих гнилей та почорніння судин: перетяжка, потоншення стебла, всихання рослини, злущення уражених тканин кореня, виразки, загнивання та відмирання головного кореня, посилений ріст бічних корінців, поздовжні коричневі штрихи, почорніння провідної судини. Результати їх вивчення покладено в шкалу оцінки інтенсивності ураженості росли. Наведено результати моніторингу кореневих гнилей протягом вегетації у 20022005, 20072008 рр. та 2013 році у Правобережній частині Лісостепу України. Встановлено вплив цистоутворюючої бурякової нематоди на поширення та розвиток хвороби. Методом кореляційно-регресійного аналізу оцінено шкідливість кореневих гнилей та Heterodera schachtii Schmidt в посівах ріпака ярого. Уточнено видовий склад збудників кореневих гнилей (Pythium ultimum var. ultimum Trow, Rhizoctonia solani J. G. Kuhn, Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., F. avenaceum var. herbarum (Corda) Bilaĭ, F. moniliforme J. Sheld, F. moniliforme var. lactis (Pir.:Rib.), F. oxysporum var. orthoceras (Appel & Wollenw.) Bilaĭ, F. sambucinum var. trichoteciodes (Wr.) Bilaĭ, F. oxysporum Schltdl., та F. sumbucinum var. minus Wollenw.), наведено результати вивчення їх патогенності та основних морфологічних і біологічних характеристик. Показано спорідненість між ізолятами грибів роду Fusarium Link, вилучених із кореневої системи ріпаку та віддалений генетичний зв’язок ізоляту Pythium ultimum var. ultimum із подібними, вилученими із кореневої системи сільськогосподарських культур інших країн. Вивчено агротехнічні та хімічні заходи обмеження розвитку кореневих гнилей

Опис

Dissertation for the scientific degree of Candidate of Biological Sciences, specialty 06.01.11.  Phytopathology.  The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. Blackleg features and almost unknown and at spring rape very rarely met decease features such as ring root rot and blackening vessels namely hauling, thinning stems, drying plants, exfoliate of affected tissues of the root, sores, rotting and withering of main root increased growth of lateral side roots, longitudinal brown touches blackening top of the vessels are described in dissertation. Investigation and study results are the basis for scale evaluation of plants infestation. Root rot monitoring results relating vegetation period of 20022005, 20072008 and 2013 years of Right-Bank forest-steppe zone of Ukraine are among the materials of dissertation. Influence of beet cyst nematode on development of disease was determined. Harmfulness of root rot and Heterodera schachtii Schmidt was evaluated with correlation and regression analysis in root rot. Types of root rot pathogens was specified (Pythium ultimum var. ultimum Trow, Rhizoctonia solani J. G. Kuhn, Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., F. avenaceum var. herbarum (Corda) Bilaĭ, F. moniliforme J. Sheld, F. moniliforme var. lactis (Pir.:Rib.), F. oxysporum var. orthoceras (Appel & Wollenw.) Bilaĭ, F. sambucinum var. trichoteciodes (Wr.) Bilaĭ, F. oxysporum Schltdl., F. sumbucinum var. minus Wollenw.), pathogenic characteristics study results are attached as well as main morphological and biological characteristic studies are attached. Relation between Fusarium Link mushroom isolates got from root rot was shown as well as far genetic relation between Pythium ultimum var. ultimum isolate and similar isolates got from rot systems of agriculture plants in other countries was shown. Agrotechnical, agronomic and chemical measures of restriction of root rot was studied

Ключові слова

ріпак ярий, кореневі гнилі, видовий склад, патогенність збудників, шкідливість кореневих гнилей ріпаку ярого, цистоутворююча бурякова нематода, роль нематоди, хвороби кореневої системи ріпаку, Rhizoctonia solani, Pythium ultimum var. ultimum, Fusarium, Heterodera schachtii

Бібліографічний опис

Кореневі гнилі ріпаку ярого та біологічне обгрунтування заходів обмеження їх розвитку в умовах Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біолог. наук: 06.01.11 - фітопатологія / Т. І. Бондар ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 с

Зібрання