Заповідна екзотична дендросозофлора ex situ Лісостепу України (аналіз структури, оцінка декоративності, фітодизайн)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена виявленню кількісного і якісного складу заповідної екзотичної дендросозофлори ex situ Лісостепу України для з’ясування особливостей їхнього культивування, збереження, збагачення та використання у ландшафтному фітоценодизайні. Узагальнено теоретичні положення та вперше проведено комплексні (історико-наукові, інвентаризаційні, флороаналітичні, дендросозологічні, інтродукційні, фітодизайнологічні та інші) дослідження видів заповідної екзотичної дендросозофлори ex situ Лісостепу України, здійснено її комплексний структурний аналіз, виявлено кореляційні зв’язки й визначено ступінь репрезентативності, удосконалено методику аутфітосозологічної оцінки дендросозоекзотів, установлено результати успішності їхньої інтродукції, дано оцінку декоративності досліджених видів. З’ясовано сучасний стан життєздатності дендросозоекзотів у дендропарках та ботанічних садах загальнодержавного значення Лісостепу України. Розроблено практичні рекомендації щодо поповнення колекцій установ природно-заповідного фонду дендросозоекзотами та їх використання у ландшафтному фітоценодизайні

Опис

The thesis for awarding a scientific degree of candidate of biological sciences in specialty 06.03.01 – forest plantations and phytomelioration. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to revealing the quantitative and qualitative composition of rare exotic dendrosozoflora ex situ of Ukraine’s Forest-steppe to get the characteristics of their cultivation, preservation, enrichment and use in floristic landscape. Theoretical points were colligated and complex (historical and scientific, inventory, floraanalytical, dendrosozological, introduction, phytodesignlogical, and other) researches of species of rare exotic dendrosozoflora ex situ of Ukraine’s Foreststeppe were conducted for the first time, executed its complex structural analysis, correlation links and representation, methods of autphytosozological valuation of dendrosoexots were improved, results of their introduction, the decorative valuation was given for researched species. Modern state of viability of dendrosoexots in arboretums and botanical gardens of national importance of Forest steppe of Ukraine was found. Practical recommendations for replenishment of collections of Nature Reserve Fund by dendrosoexots and their using in landscape floristic were developed

Ключові слова

раритетні дендроекзоти, ex situ, репрезентативність, успішність інтродукції, життєздатність, декоративність, фітодизайн, природно- заповідний фонд, Лісостеп України, Червоний список МСОП, Європейський Червоний список

Бібліографічний опис

Заповідна екзотична дендросозофлора ex situ Лісостепу України (аналіз структури, оцінка декоративності, фітодизайн): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біологіч. наук: 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / Н. П. Степаненко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с

Зібрання