Обгрунтування параметрів молотильно-сепаруючого пристрою тангенціального типу зернозбирального комбайна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2016. У дисертації наведено дослідження, спрямовані на збільшення терміну служби молотильно-сепаруючого пристрою, за рахунок зменшення коливань молотильного барабана. Побудовано модель руху технологічної маси між барабаном та підбарабанням та встановлено залежності: зазору між виступами бичів і підбарабанням від функції кута φ та сумарного моменту опору від тертя бичів з хлібною масою. Визначено закон руху порції хлібної маси. Розроблено динамічну та математичну модель руху молотильного барабана, в якій за узагальнюючі координати прийнято кутові координати валу ДВЗ, диска муфти та молотильного барабана. Розв’язано математичну модель для двох етапів: з’єднання валу ДВЗ та валу пасової передачі привода молотильного барабана; повне зчеплення валу ДВЗ і диска зчеплення. Наведено графіки зміни кутової швидкості молотильного барабана, диска муфти зчеплення та валу ДВЗ для двох етапів. Встановлено вплив моментів інерції муфти зчеплення та молотильного барабана на значення максимального пружного моменту. Досліджено вплив неврівноваженості молотильного барабана на коливання лівої та правої опор молотильного барабана та на кутову швидкість молотильного барабана. На підставі результатів досліджень запропоновано рекомендації з удосконалення конструкції молотильного барабана, захищених патентом на корисну модель.

Опис

Thesis for degree of candidate of technical science in specialty 05.05.11 – machinery and mean of mechanization of agricultural production. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis presented in researched aimed to improve working time of the threshing and separating device by reducing oscillations of threshing drum. A motion model of technological mass between the drum and concave was presented. Also the functions to the concave gap of the angle φ and the torque of friction were established. The motion law of grains mass' portion was developed. The dynamic and mathematical model of threshing drums motion was developed. In this model generalized coordinates were accepted angle coordinates of the shaft internal combustion engine, shaft coupling and the threshing drum. The mathematical model was solved for two steps of work threshing drum. The graphics of change in rate of the shaft internal combustion engine, the shaft coupling and the threshing drum were presented. The influence of the inertia’ moment of the muff and threshing drum on the value of the maximum elastic moment was determined. The analysis effect of the threshing drum imbalance for oscillations of left and right supports was conducted.

Ключові слова

молотильно-сепаруючий пристрій, молотильний барабана, рівняння руху, кутова швидкість, неврівноваженість, динамічна модель

Бібліографічний опис

Обгрунтування параметрів молотильно-сепаруючого пристрою тангенціального типу зернозбирального комбайна: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / А. П. Ляшко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 с.

Зібрання