Екологічна оцінка Nb-вмісних нанокомпозитів на основі сапоніту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.16 «Екологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено актуальній науковій проблемі, зокрема вивченню фізико-хімічних характеристик і особливостей впливу новосинтезованих Nb5+-вмісних нанокомпозитів на основі сапоніту на біологічні системи різних рівнів організації та оцінці можливості їхнього використання для підвищення біометричних показників рослин гібриду кукурудзи Харківський 340 МВ. Визначено особливості структури, морфологію та розміри нанокомпозитів на основі сапоніту. Обґрунтовано доцільність вивчення фізико-хімічних характеристик нанокомпозитів, зокрема їх розмірів, що визначає біологічну активність наноматеріалів. Здійснено аналіз ефектів впливу нанокомпозитів на основі сапоніту на біологічні системи різних рівнів організації із врахуванням фізико-хімічних властивостей нанокомпозитів і наночастинки, що входить до їхнього складу. Установлено, що нанокомпозити на основі сапоніту не відзначаються токсичними властивостями, тоді як їхня складова – нанорозмірний SiO2 проявляв цито-, гено-, фітотоксичність й токсичність по відношенню до мікроорганізмів і дафній, що залежить від концентрацій та розмірів наноматеріалів. Проведено комплексне дослідження впливу нанокомпозитів на біометричні показники і вперше експериментально підтверджено, що нанокомпозити активізують ростові процеси у рослин гібриду кукурудзи Харківський 340 МВ. Запропоновано методичні підходи для підвищення ростових процесів кукурудзи, шляхом попереднього замочування насіння у водному розчині нанокомпозиту Nb-Saponite (Et)

Опис

Thesis for a Candidate Degree in Agricultural Studies. Specialty 03.00.16 Ecology. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to the actual scientific problem concerning the study of the physico-chemical characteristics and peculiarities of newly synthesized Nb5+-containing saponite-based nanocomposites influence on biological systems of different levels of organization and the possibility of using nanocomposites for increasing the biometric indices of agricultural crops evaluation. In the thesis, the structural features, morphology and dimensions of nanocomposites based on saponite were studied. The expediency of studying the physicochemical characteristics of nanocomposites, in particular their size, which determines toxicity, was substantiated. The influence of saponite-based nanocomposites on biological systems of different levels of the organization with the consideration of nanocomposites and nanoparticles physical and chemical properties included in their composition was carried out. It has been established that nanocomposites do not possess toxic properties to different levels of organization, while their component – nanosized SiO2 possessed cytotoxicity, genotoxicity, phytotoxicity and toxicity towards microorganisms and daphnia, which depended on concentration and size of nanomaterials. A complex study of the nanocomposites influence on the corn growth processes has been carried out. It has been experimentally proved that nanocomposites increase the biometric indices of corn plants. The methodical approaches for increasing corn growth processes, which include preliminary soaking of seeds in aqueous solution of nanocomposite Nb-Saponite (Et), were offered

Ключові слова

екологічна оцінка, нанокомпозити, наночастинки, цитотоксичність, генотоксичність, фітотоксичність, токсичність, гібрид кукурудзи, насіння, ростові процеси

Бібліографічний опис

Екологічна оцінка Nb-вмісних нанокомпозитів на основі сапоніту: автореф. дис. ... кандидата сільськогосподарських наук: 03.0016 "Екологія" / С.М.Савчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с

Зібрання