Параценогонімоз прісноводних риб (поширення, патогенез та діагностика)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.11 – паразитологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертації викладено матеріали із вивчення поширення, патогенезу та діагностики параценогонімозу у прісноводних риб в умовах природних водойм півдня України. Встановлено вікову динаміку та розподілення метацеркаріїв у м’язовій тканині риб. Визначено рівень інвазованості прісноводних риб збудником параценогонімозу в асоціації з іншими паразитами. Встановлено вплив збудника параценогонімозу на морфологічні і біохімічні показники крові інвазованих риб. Виявлено основні зміни зовнішньої оболонки метацеркарія Paracoenogonimus ovatus. Доведено можливість метацеркарія Paracoenogonimus ovatus досягати статевозрілої стадії в шлунково-кишковому каналі лабораторних щурів. Проведено порівняння методів лабораторних досліджень за параценогонімозу. Визначено високу ефективність авторського способу ексцистування метацеркаріїв із цист. Встановлено його переваги порівняно з іншими способами

Опис

Candidate’s thesis of veterinary sciences on speciality 16.00.11 – Parasitology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis gives the evidences of distribution, pathogenesis and diagnosis study of paracoenogonimosis in freshwater fish from natural water reservoirs in Southern Ukraine. Age dynamics and distribution of metacercaria in the muscle tissue of fish were studied. The level infestation of freshwater fish with paracoenogonimosis agent in association with other parasites was determined. The influence of paracoenogonimosis on morphological and biochemical features of infested fish was studied. The basic changes in the outer shell of Paracoenogonimus ovatus metacercaria were observed. The possibility of Paracoenogonimus ovatus metacercaria to reach the mature stage in the gastrointestinal tract of laboratory rats was proved. Comparison of laboratory study methods of paracoenogonimosis was conducted. The highly efficient method of metacercaria extraction from cysts was developed by the author. Its advantages over other methods evaluated

Ключові слова

параценогонімоз, риба, поширення, методи діагностики

Бібліографічний опис

Параценогонімоз прісноводних риб (поширення, патогенез та діагностика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.11 - паразитологія / С. Л. Гончаров ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 22 с

Зібрання