Кодифікація аграрного законодавства України

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». Національний університет біоресурсів і природо- користування України, Київ, 2018. Дисертацію присвячено з’ясуванню сутності наукових і законодавчих основ кодифікації аграрного законодавства України, розроблено власні рекомендації щодо її практичної реалізації. У дисертації сформульовано наукове визначення поняття кодифікації аграрного законодавства України та розкрито його особливості. Досліджено особливості виникнення й розвитку наукових поглядів та ідей на кодифікацію вітчизняного аграрного законодавства в контексті історії становлення аграрного права України. Запропоновано власний погляд на відповідну періодизацію їх розвитку. Визначено мету та завдання кодифікації аграрного законодавства України. Встановлено співвідношення предмета та об’єкта кодифікації аграрного законодавства України, а також з’ясовано обсяг і зміст поняття аграрного законодавства як відповідного предмета кодифікації. Сформовано принципи кодифікації аграрного законодавства України та запропоновано їх класифікацію. Розкрито зміст видів і форм кодифікації аграрного законодавства України, запропоновано їх співвідношення. Проведено аналітичний огляд сучасних моделей існуючих кодифікованих актів аграрного законодавства країн світу, здійснено порівняльно-правовий аналіз зарубіжного досвіду кодифікації аграрного законодавства та окреслено основні шляхи його запозичення в Україні. З’ясовано стан і перспективи проведення кодифікації аграрного законодавства України, у тому числі сформовано теоретичні висновки і практичні рекомендації щодо розроблення Концепції Аграрного кодексу України, а також її структури

Опис

Thesis for the degree of candidate of juridical sciences of specialty 12.00.06 Land Law; Agrarian Law; Environmental Law; Natural Resource Law. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. The dissertation is devoted to the clarification of the essence of the scientific and legislative foundations of the codification of the agrarian legislation of Ukraine, developed its own recommendations for its practical implementation. The dissertation formulated a scientific definition of the notion of codification of Ukrainian agrarian legislation and its peculiarities. The peculiarities of the emergence and development of scientific views and ideas on the codification of domestic agricultural legislation in the context of the history of the formation of the agrarian law of Ukraine have been researched. We propose our own view on the appropriate periodization of their development. The purpose and tasks of codification of agrarian legislation of Ukraine are determined. The correlation between the object and the object of codification of the agrarian legislation of Ukraine was established, and the scope and content of the concept of agricultural legislation as an appropriate subject of codification were clarified. The principles of codification of agrarian legislation of Ukraine have been formed and their classification has been proposed. The content of types and forms of codification of agrarian legislation of Ukraine is revealed, their correlation is proposed. An analytical review of modern models of existing codified acts of agrarian legislation of the countries of the world was conducted, a comparative legal analysis of the foreign experience of codification of agrarian legislation was carried out and the main ways of its borrowing in Ukraine were outlined. The state and perspectives of codification of agrarian legislation of Ukraine are elucidated, including theoretical conclusions and practical recommendations for the elaboration of the Concept of the Agrarian Code of Ukraine, as well as its structure

Ключові слова

аграрне законодавство, кодифікація, кодифікація аграрного законодавства, удосконалення аграрного законодавства, Аграрний кодекс, кодифікований акт

Бібліографічний опис

Кодифікація аграрного законодавства України: автореф. дис. ... кандидата юридичних наук 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право " / А.І. Брінцов ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 21 с.

Зібрання