Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісовими насадженнями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена дослідженню механізмів раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісовими насадженнями. Проаналізовано еколого-економічні, організаційно-правові й господарські проблеми використання земель під полезахисними лісовими насадженнями. Запропоновано нові підходи до оцінювання позитивного агролісомеліоративного впливу земель під полезахисними лісовими насадженнями на прилеглі сільськогосподарські угіддя, які ґрунтуються на геоінформаційному моделюванні системи «ПЛН – сільськогосподарські угіддя». Визначено щорічний додатковий дохід, а саме приріст урожаю сільськогосподарських культур на захищених земельних ділянках, одержаний завдяки позитивному впливу земель під полезахисними лісовими насадженнями. Удосконалено систему фіскальних платежів за використання земель під полезахисними лісовими насадженнями

Опис

Thesis for a candidate of economic sciences, specialty 08.00.06 – еconomics of environmental management and protection. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to research the mechanisms of rational use and protection the lands under the shelterbelts. Analyzed the ecological, economic, organizational and legal problems of use the lands under the shelterbelts. It have been proposed the new approaches to assessment of positive agriculturalforest influence of the lands under the shelterbelts on the nearby agricultural lands, which are based on the geo-modeling system «Shelterbelts - farmlands». Determined the values of annual additional income in the form of yield increase of agricultural crops on the protected lands, due to the positive impact of lands under the shelterbelts. Іt was improved the system of fiscal taxes for the using of lands under the shelterbelts

Ключові слова

раціональне використання земель, полезахисні лісові насадження, геоінформаційна модель, агролісомеліоративний вплив, додатковий дохід

Бібліографічний опис

Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісовими насадженнями: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / І. А. Опенько ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 24 с

Зібрання