Наукове обгрунтування та розроблення заходів основного обробітку грунту в зональних системах землеробства Правобережного Степу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертації викладено результати стаціонарних і тимчасових польових дослідів, одержані протягом 1974–2008 рр. з вивчення комплексного впливу систем землеробства і систем обробітку ґрунту на ґрунтові процеси, що обумовлюють родючість ґрунту і продуктивність сільськогосподарських культур. Одержаний експериментальний матеріал дав можливість встановити як позитивні, так і негативні сторони різних заходів обробітку ґрунту і на їх основі визначити шляхи мінімалізації обробітку чорнозему звичайного середньогумусного важкосуглинкового, розробити і рекомендувати виробництву науково обгрунтовану систему обробітку ґрунту у десятипільній зернопаропросапній сівозміні, де раціонально поєднуються оранка з різними безполицевими обробітками ґрунту, включаючи «нульовий». Раціональне альтернативне землеробство послаблює антропогенний тиск на гранти і навколишнє середовище, зменшує енерговитрати на вирощування сільськогосподарських культур, розкриває реакцію цих культур на пряму дію та взаємодію факторів, що вивчаються. Застосування рослинних решток сприяє покращанню водно-фізичних властивостей, помітно уповільнює темпи розкладу гумусу ґрунту, підвищує рентабельність вирощування культур. Дістали подальшого розвитку принципи мінімалізації основного обробітку ґрунту навесні під ярі та озимі культури

Опис

The thesis on getting a scientific degree of the doctor of agricultural sciences on a speciality 06.00.01 – general agriculture. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. In the thesis were given the results of permanent and temporary field experiments which were got during 1974–2008 from complex influence of the systems of agriculture and systems of tillage of soil on the soil processes which cause the fertility of soil and productivity of agricultural crops. The received experimental material enabled to set as positive so negative sides of different methods of tilling of soil and to define on their basis the ways of minimalization of tillage of middle-humus heavy loam ordinary chernozem to develop and recommend to the production the scientifically grounded system of tillage of soil in a ten-course production fruit-changeable crop rotation, where the ploughing combined rationally with different minimal tillage of soil, including zero tillage. Rational alternative agriculture weakens the anthropogenic pressure on soils and environment, diminishes energy expenses on cultivation of agricultural crops, exposes the reaction of these crops on a direct action and co-operation of factors which are studied. Application of plant remains promotes the improvement of water-physical properties, noticeably slows the rates of decomposition of humus of soil, promotes the profitability of growing of crops. The principles of minimalization of main tillage of soil in spring under spring and winter crops got subsequent development

Ключові слова

системи землеробства, системи обробітку ґрунту, сівозміни, водно-фізичні властивості, родючість, забур’яненість, продуктивність, економічна та енергетична ефективність

Бібліографічний опис

Наукове обгрунтування та розроблення заходів основного обробітку грунту в зональних системах землеробства Правобережного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: 06.01.01 - загальне землеробство / М. І. Черячукін ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 51 с

Зібрання