Еколого-економічні засади сільськогосподарського природокористування в контексті сталого розвитку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. В дисертації з’ясовано сутність і зміст сталого сільськогосподарського природокористування в сучасних умовах господарювання та уточнено понятійно-категоріальний апарат за темою дослідження. Обґрунтовано методологічний підхід до формування системи сталого сільськогосподарського природокористування в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни. Удосконалено науково-методичні підходи до оцінки еколого-економічної ефективності сільськогосподарського природокористування. Розроблено методичні підходи до формування природоохоронного механізму в сільськогосподарському природокористуванні. Проаналізовано сучасний стан, тенденції та рівень ефективності використання природних ресурсів у сільському господарстві України. Запропоновано науково-методичний підхід до управління сільськогосподарським природокористуванням на засадах сталого розвитку. Визначено інструмент державного регулювання сталого сільськогосподарського природокористування. Поглиблено методичні підходи до формування структури холдингових компаній в контексті сталого сільськогосподарського природокористування. Обґрунтовано застосування інструментів підвищення еколого-економічної ефективності сільськогосподарського природокористування

Опис

The thesis for the Degree of Ph.D. in Economics, specialty 08.00.06 – Economics of natural management and environment protection. – National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, Kyiv, 2015. Dissertation is devoted to the nature and content of sustainable agricultural environmental management in the current economic conditions, as well as specifies conceptual and categorical apparatus on research. Methodological approach to forming a system of sustainable agricultural environmental management in the context of food security has been proved. Scientific and methodological approaches to assessing the ecological and economic efficiency of agricultural nature management have been improved. Methodical approaches to formation of the environmental protection mechanism in agriculture nature management have been developed. Current status, trends and efficiency level of the natural resource use in agriculture of Ukraine are analyzed. Scientific and methodological approach to agricultural environmental management is suggested basing on sustainable development. The tool of state regulation of sustainable agricultural nature management is defined. Methodical approaches to formation of the structure of holding companies in the context of sustainable agricultural nature management are enhanced. Application tools for improving ecological and economic efficiency of agricultural nature management are grounded

Ключові слова

природокористування, сільське господарство, сталий розвиток, екологічна безпека, продовольча безпека, землекористування

Бібліографічний опис

Еколого-економічні засади сільськогосподарського природокористування в контексті сталого розвитку України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економ. наук: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / І. В. Власенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 40 с

Зібрання