Вірусні хвороби листкового апарату цукрових буряків і заходи з обмеження їх шкідливості в Правобережному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертація присвячена вивченню поширення й шкідливості вірусних хвороб листкового апарату цукрових буряків у Правобережному Лісостепу України та вдосконаленню системи заходів захисту посівів культури від них. На основі аналізу експериментальних даних встановлено особливості розвитку вірусних жовтяниці та мозаїки цукрових буряків залежно від гідротермічних чинників. Проведено ідентифікацію збудників хвороб за допомогою рослин-індикаторів та ПЛР-аналізу. Встановлено вплив ураженості вірусною жовтяницею та вірусною мозаїкою насінників та посівів фабричних цукрових буряків на їх ріст та розвиток, урожайність та фракційний склад насіння, урожайність та цукристість коренеплодів, площу листової поверхні, вміст та співвідношення хлорофілів. Розроблено моделі шкідливості даних хвороб. Досліджено роль агротехнічних заходів у обмеженні розвитку вірусних хвороб цукрових буряків Дотримання просторової ізоляції між полями фабричних посівів буряків і насінників у 1000 м сприяє зменшенню ураженості рослин культури вірусною жовтяницею у 1,4–2,1 раза та вірусною мозаїкою у 1,3–3,0 рази. Показано, що удобрення може слугувати одним із ефективних заходів фітосанітарного оздоровлення посівів щодо вірусних хвороб. Визначено технічну ефективність протруйників та інсектицидів оновленого асортименту проти переносників цих хвороб. Оцінено економічну ефективність їх застосування.

Опис

A thesis for obtaining scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.01.11 – phytopathology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to studying of the spread and harmfulness of viral diseases of sugar beet in Right-bank Forest-steppe of Ukraine and improvement of the system for their control. Based on the analysis of experimental data, peculiarities of development of viral yellows and sugar beet mosaic depending on hydrothermal factors were established. The identification of pathogens was performed using indicator plants and PCR analysis. The influence of viral yellows and viral mosaic on growth of sugar beet plants, seed yield and fractional composition, root yield and sugar content in root, leaf surface area, chlorophyll content and ratio were investigated. Models of harmfulness of these diseases were developed. The role of agronomic measures in control of viral diseases of sugar beet was studied. It was established that spatial isolation between fields of factory and seed beet crops in 1000 m reduces infestation of plant with viral yellows in 1.4–2.1 times and with viral mosaic in 1.3–3 0 times. It is shown that fertilization can serve as one of the effective measures against viral diseases. Efficiency of modern seed toxicants and insecticides against the vectors of viral diseases of sugar beet was evaluated. Economical efficiency of their use was calculated.

Ключові слова

цукрові буряки, вірусна жовтяниця, вірусна мозаїка, агротехнічні заходи, інсектициди, технічна ефективність

Бібліографічний опис

Вірусні хвороби листкового апарату цукрових буряків і заходи з обмеження їх шкідливості в Правобережному Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.11 - фітопатологія / Микола Михайлович Кубик ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 22 с.

Зібрання