Органи виконавчої влади України як суб'єкт інформаційних правовідносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню органів виконавчої влади України як суб’єкта інформаційних правовідносин та реалізації їх інформаційно-правового статусу у зазначених правовідносинах. Запропоновано та обґрунтовано концепцію щодо формування теоретико-правових та методологічних засад правового регулювання інформаційних відносин за участі органів виконавчої влади України. Встановлено, що розвиток інформаційної функції зазначених органів як самостійної функції в умовах інформаційного суспільства в Україні зумовлює виникнення та законодавче закріплення інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України як колективного суб’єкта інформаційного права. Запропоновано та обґрунтовано підхід щодо реалізації інформаційно-правового статусу зазначених органів у інформаційних правовідносинах, що виникають у сфері персональних даних та сфері публічної інформації. Сформовано системну модель дослідження інформаційних правовідносин щодо персональних даних та публічної інформації. З’ясовано підстави виникнення складних правовідносин, зокрема комплексних (наприклад, інформаційно-адміністративних), а також особливості реалізації правового статусу органів виконавчої влади у цих правовідносинах. Удосконалено понятійний апарат зазначеної проблеми та розвинуто концепцію інформаційних правовідносин. Надано пропозиції щодо визначення інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України у законодавстві, а також стосовно формування правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства та гарантування інформаційних прав громадян

Опис

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.07 – administrative law and procedure; financial law; informational law.– National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to the examination of the executive authorities of Ukraine as a subject of information relations and realization of their information and legal status in the specified relations. The concept concerning the formation of theoretical and legal and methodological principles of legal regulation of information relations involving executive bodies of Ukraine is offered and grounded. It is established that the development of information function of these bodies as an independent function in the information society in Ukraine determines the emergence and consolidation of information and legal status of the executive authorities of Ukraine as a collective subject of information law. Approach in the sphere of realizing information and legal status of these bodies within information legal relations arising in the field of personal data and the area of public information is offered and grounded. The system model of studying information legal relations concerning personal data and public information is formed. Bases of complex relations origin, particularly complex (for example, informational and administrative) and the peculiarities of realizing legal status of executive authorities within these relations are elucidated. The conceptual framework of this problem is improved; the concept of information relations is developed. Some propositions in regard to determine information and legal status of executive authorities of Ukraine in the legislation as well as in formation of legal guaranteeing of information society development and ensuring citizens information rights are presented

Ключові слова

органи виконавчої влади України, суб’єкт інформаційних правовідносин, інформаційно-правовий статус, інформаційно-правові повноваження, персональні дані, публічна інформація, інформаційна функція, інформаційне суспільство

Бібліографічний опис

Органи виконавчої влади України як суб'єкт інформаційних правовідносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / М. Ю. Кузнецова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с

Зібрання