Правове забезпечення використання джерел питного водопостачання в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена дослідженню проблем правового забезпечення використання джерел питного водопостачання в Україні, формуванню теоретичних засад та розробці на їх основі практичних рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства у цій сфері. За результатами дослідження проведено періодизацію історичного розвитку законодавства у сфері використання та охорони джерел питного водопостачання, сформульовано визначення поняття «джерела питного водопостачання», досліджено його правову природу. У дисертації розглянуто принципи правового забезпечення використання цих водних об’єктів, встановлено місце і роль відносин, що виникають з приводу використання джерел питного водопостачання, у системі природоресурсного права. Сформульовано визначення юридичної категорії «забезпечення екологічної безпеки у сфері використання джерел питного водопостачання» та проаналізовано правові засоби її забезпечення. Запропоновано визначення поняття юридичної відповідальності за правопорушення у сфері використання джерел питного водопостачання, розглянуто особливості застосування окремих видів юридичної відповідальності. Виявлено існуючі недоліки у чинному законодавстві, що регулює відносини у сфері використання джерел питного водопостачання, та сформульовано пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового регулювання цих відносин

Опис

The dissertation for obtaining the academic degree of the candidate of legal sciences, specialization 12.00.06 – Land Law; Agricultural Law; Environmental Law; Nature Resources Law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Dissertation is devoted to researching the problems of legal ensuring of use of freshwater sources in Ukraine, formulation of theoretical basis and practical recommendations for improving the legislations in this sphere. According to research results it was made the periodization of historical development of legislation towards the use and protection of freshwater sources, proposed the definition for the term “freshwater sources”, explored its legal features. There is defined the place and maintenance of legal relationships in the sphere of use of freshwater sources in the system of nature resources law of Ukraine. It was entered the definition “ensuring environmental security of freshwater sources” and analyzed the legal means of ensuring the environmental security in this sphere. Proposed the definition of legal responsibility for offence in the sphere of freshwater sources and determined the features of application of certain types of this responsibility. It was defined the existing defects in the legislations towards the freshwater use regulation and proposed scientific-legal ways for improving of such regulation

Ключові слова

правове забезпечення, джерела питного водопостачання, водні правовідносини, поверхневі води, підземні води, екологічна безпека, екологічне нормування, моніторинг навколишнього середовища, екологічний контроль, юридична відповідальність

Бібліографічний опис

Правове забезпечення використання джерел питного водопостачання в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Н. М. Обіюх ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання