Технологічні та біологічні особливості формування продуктивності проса за органічного виробництва в правобережному лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню та вдосконаленню оптимальних параметрів формування урожайності та якості екологічно чистого зерна проса посівного в умовах Правобережного Лісостепу України. Виявлено морфофізіологічні особливості формування та реалізації біологічного потенціалу продуктивності сортів проса залежно від ґрунтово-кліматичних умов та елементів технології вирощування. Встановлено особливості впливу досліджуваних елементів технології вирощування, зокрема способів захисту від бур’янів, обробки насіння, підживлень та їх комплексного впливу на продуктивність. Визначено оптимальні параметри та закономірність формування елементів структури врожаю проса посівного залежно від технології вирощування: мікроклімат у посівах, загальне виживання, довжина волоті, кількість зерен у волоті, маса зерна з волоті. Встановлено взаємозв’язок між елементами структури врожаю та шляхи регулювання їх параметрів за допомогою елементів технології. Проведені дослідження, узагальнення їх результатів дозволили рекомендувати виробництву модель технології вирощування проса в умовах Правобережного Лісостепу України, яка забезпечує формування врожайності екологічно чистого зерна проса посівного на рівні 3,73–4,02 т/га

Опис

Thesis for a degree in agricultural sciences, specialty 06.01.09 Plant Growing. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is a theoretical substantiation and improvement of optimal parameters yield formation and quality of clean grain millet seeds in terms of Right-Bank Forest-Steppe Ukraine. The revealed morpho physiological features of formation and realization of biological potential productivity of millet varieties depending on soil and climatic conditions and growing technology elements. The peculiarities of influence of growing technology elements, including ways to protect against weeds, sunflower seeds, fertilizing and their complex effects on performance. The optimum parameters of pattern formation and structure elements millet seed yield depending on cultivation technology, microclimate in crops, overall survival, length of panicles, number of grains in panicle, panicle grain weight. The interrelation between structure elements harvest and how to control their parameters using technological elements. Past studies, generalization of the results allowed to recommend a model production technology of cultivation of millet in the conditions of Right-Bank Forest Steppe of Ukraine, which provides for the formation yields cleaner grains of millet seed at 3.73–4.02 t/ha

Ключові слова

просо, спосіб захисту від бур’янів, обробка насіння, підживлення, сорт, врожайність, якість

Бібліографічний опис

Технологічні та біологічні особливості формування продуктивності проса за органічного виробництва в правобережному лісостепу України: автореф. дис. ... кандидата сільськогосподарських наук: 06.01.09*"Рослинництво" / В.П.Черній ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 22 с.

Зібрання