Малофагози голубів (поширення, діагностика та лікування)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.11 – паразитологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертації викладено матеріали із вивчення поширення, діагностики і лікування голубів за малофагозів в Україні. Встановлено видовий склад збудників малофагозів, сезонну і вікову динаміку малофагозної інвазії залежно від породи та умов утримання голубів. Досліджено гематологічні показники інвазованих пухоїдами голубів. Встановлено сучасний видовий склад збудників малофагозів свійських голубів. Одержано нові дані щодо видового складу пухоїдів. Виявлено п’ять видів пухоїдів ряду Phthiraptera підрядів Ischnocera (родина Philopteridae) і Amblycera (родина Menoponidae). Вперше в Україні описано паразитування видів Coloceras damicorne і Colpocephalum turbinatum. Домінуючими видами є Columbicola columbae (екстенсивність інвазії досягає 100 %) та Campanulotes compar (екстенсивність інвазії досягає 100 %), менш поширеними виявилися H. lata (екстенсивність інвазії – 37,6 %) і Coloceras damnicorne (екстенсивність інвазії – 2,5 %). Отримано нові дані щодо типу живлення Нohorstiella lata. Вперше в Україні наведено дані про біологічні особливості виявлених видів пухоїдів. Детально описані місця локалізації пухоїдів у залежності від інтенсивності інвазії та пори року. Досліджено сезонну та вікову динаміку для виявлених видів пухоїдів. Максимальні показники екстенсивності малофагозної інвазії свійських голубів спостерігались у квітні-липні. Для видів Columbicola columbae, Campanulotes compar і Hohorstiella lata описані строки початкового зараження молодняка голубів. Досліджено патогенний вплив життєдіяльності пухоїдів на організм голубів у залежності від виду та інтенсивності інвазії. Вдосконалено спосіб зажиттєвої діагностики ектопаразитозів птахів, який дозволяє виявити до 85,5 % пухоїдів у місцях їх локалізації. Запропоновано використання празіцид-комплексу для лікування голубів за малофагозів

Опис

The dissertation to compete the academic degree of Candidate of Veterinary Sciences, speciality 16.00.11 – parasitology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation proposes materials of studying spreading, diagnostics and treatment of pigeons infected with mallophagosіs in Ukraine. It determines the species composition of mallophagoses agents, seasonal and age dynamics of mallophagosіs depending on thebreed and housing conditions of pigeons. This study investigates hematological indexes of chewing lice-infested pigeons. The current species composition of mallophagosіs agents of domestic pigeons in Ukraine has been determined. The dissertation contains recent data about the species composition of chewing lice. Five species of chewing lice have been discovered (order Phthiraptera, suborder Ischnocerae, family Ischnocera and suborder Amblycera, family Menoponidae). For the first time in Ukraine, it describes parasitizing of Coloceras damicorne, Colpocephalum turbinatum species. New data about the nutrition type of Нohorstiella lata have been received. The research is the first in Ukraine to give data about the egg morphology of discovered chewing lice species. Places of chewing lice localization depending on invasion intensity and the season have been described in detail. The dissertation investigates seasonal and age dynamics of discovered chewing lice species. Maximum indexes of extensity of domestic pigeons mallophagoses invasion have been noticed in the period from April till July. The work describes the period of early infection of young pigeons of such species, as Columbicola columbae, Campanulotes compar and Hohorstiella lata. It also studies pathogenic effect of chewing lice vital activity on pigeons’ organisms according to the species and the invasion intensity. The thesis improves the method of lifetime diagnostics of ectoparasitoses which allows to detect up to 85,5 % chewing lice in the places of their localization. The dissertation suggests the application of prazitsid-complex for treating pigeons for mallophagoses

Ключові слова

малофагоз, голуби, пухоїди, ектопаразити, методи діагностики, показники крові, інсектицидні засоби

Бібліографічний опис

Малофагози голубів (поширення, діагностика та лікування): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.11 - паразитологія / І. В. Сидоренко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 24 с

Зібрання