Удосконалення методичних підходів до оцінювання сортиментно-гатункової структури деревостанів на корені

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено удосконаленню методичних підходів, які забезпечать найбільш раціональне використання деревних лісових ресурсів шляхом встановлення максимально точної промислової сортиментно-ґатункової структури деревостанів на корені, що відводяться в рубку, а також створенню механізмів аналізу та контролю за отриманням планових показників сортиментно-ґатункової структури та забезпечення максимально достовірної інформації про характеристики деревини в лотах, що виставляють лісогосподарські підприємства на біржові торги. Запропоновано два методи визначення сортиментно-ґатункової структури, складено алгоритм для створення програмного комплексу «Автоматизоване робоче місце «Лісосічний фонд підприємства», а також використано електронні таблиці MS Excel для регулярного зіставлення планових та фактично отриманих обсягів сортиментно-ґатункової структури лісосічного фонду, здійснення оперативного контролю за виходом сортиментів. Метод визначення й розкряжування модельних дерев дає найточніші результати, що є дуже важливим за наявності високоякісних сортиментів або у деревостанах із деревами, що мають внутрішні вади стовбурів. Метод використання наявної сортиментно-ґатункової структури дає змогу врахувати вплив на вихід сортиментів лісорослинних умов, наявних вад деревини, інших специфічних особливостей кожного лісництва (рівня ґрунтових вод, техногенного забруднення тощо). Середнє відхилення вартості лісоматеріалів круглих, техсировини для переробки та дров, встановленої за методами визначення й розкряжування модельних дерев та використання наявної сортиментно-ґатункової структури, від фактично отриманої є меншим, ніж запланованої лісгоспами, в 7, 3 і 4 рази відповідно

Опис

Thesis for awarding scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.02 «Forest inventory and forest measurement». – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The dissertation is devoted to the improvement of methodological approaches that ensure the most efficient use of wood forest resources by evaluation the most accurate assortment-grade structure for growing stands at the root, which are planned to be felled, as well as development the mechanisms for analysis and control for receiving the targets of assortment-grade structure and the most accurate information about wood lots characteristics, which forest enterprises expose to timber exchange trades. Two methods for evaluation an assortment-grade structure are suggested. Algorithm for software complex «Automatic Work Station: Logging fund» has been developed. Microsoft Excel spreadsheets are used for regular comparison of planned and actual assortment-grade structure of logging fund as well as for operational control over the output of assortments. The method of evaluation and bucking the model trees gives the most accurate results, that is very important in the case of high-quality assortments or in the case of internal stem defects in the stands. The method of using the existing assortment-grade structure gives the possibility to take into account the impact of forest site conditions, existing wood defects, and other specific features of every forestry (ground water level, man-made pollution, etc.) on assortments output. Average deviation of round timber value, technical raw stock for processing and firewood, evaluated by the method of evaluation and bucking the model trees and by the method of using the existing assortment-grade structure is 7,3 and 4 times less respectively than was planned by forestry

Ключові слова

лісосічний фонд, сортиментно-ґатункова структура деревостанів, методи таксації, модельні дерева

Бібліографічний опис

Удосконалення методичних підходів до оцінювання сортиментно-гатункової структури деревостанів на корені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.02 "Лісовпорядкування та лісова таксація" / М. В. Любчич ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 25 с.

Зібрання