Особливості оксидативного метаболізму за експериментального гострого панкреатиту та шляхи корекції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена дослідженню особливостей перебігу метаболічних процесів у крові, підшлунковій залозі та печінці щурів за умов гострого експериментального панкреатиту та можливості використання БАД «Альфа+омега» для корекції змін, що виникають. У результаті проведених досліджень встановлено, що хоча життєздатність лейкоцитів не змінювалася за розвитку ГП, рівень продукування АФО у гранулоцитах крові зростав уже через 1 добу, тоді як їх кількість зростала на 3 добу. В агранулоцитах збільшення продукування активних форм оксигену спостерігалося через 3 доби після індукції ГП. Одночасно з цими змінами виявлено порушення про-антиоксиданої рівноваги: накопичення продуктів перекисного окиснення ліпідів (ТБК-АП, ДК), що супроводжувалося змінами активності ферментів антиоксидантної системи (СОД, каталази) та рівня відновленого глутатіону в крові, підшлунковій залозі та печінці, що є свідченням розвитку окисних та запальних процесів у підшлунковій залозі. Інтенсифікація окисних процесів та зростання активності фосфоліпази А2 за розвитку ГП супроводжується достовірними змінами у вмісті ЖК загальних ліпідів крові, підшлункової залози та печінки. Встановлено підвищення відносного сумарного вмісту насичених жирних кислот, зокрема міристинової, пальмітинової та стеаринової, з одночасним зниженням сумарного вмісту поліненасичених жирних кислот, насамперед ессенціальних жирних кислот родини ω-3 (ліноленової, ейкозапентаєнової, докозапентаєнової, докозагексаєнової). Застосування БАД «Альфа+омега», що містить ω-3 поліненасичені жирні кислоти сприяло частковій нормалізації життєздатності лейкоцитів, ЖК спектра ліпідів та про- антиоксидантної системи крові, підшлункової залози і печінки. Встановлено зниження вмісту нікотинамідних динуклеотидів у підшлунковій залозі, печінці та мозку, а також порушення динамічної рівноваги співвідношення вільних NAD(P)/NAD(P)H пар у підшлунковій залозі і печінці. За таких умов у сироватці крові та печінці змінювався вміст більшості незамінних та замінних амінокислот, тоді як серед напівзамінних найбільше – вміст аргініну та орнітину. Застосування препарату БАД «Альфа+омега» частково відновлювало динамічну рівновагу нікотинамідних динуклеотидів у досліджуваних тканинах щурів та сприяло нормалізації вмісту амінокислот у сироватці крові та печінці

Опис

Dissertation for scientific degree of the Candidate of Biological Sciences in speciality 03.00.04 – Biochemistry. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2015. It was demonstrated the elevation of ROS production in granulocytes and their number in the blood after 1 and 3 days of acute pancreatitis induction respectively. At the same time in аgranulocytes the increase of ROS production was observed in 3 days after the induction of AP, which in general did not alter the viability of leukocytes. As a result of the studies was found an impairment of prooxidant-antioxidant balance in blood, pancreas and liver, as well as essential changes in the fatty acid composition of these tissues. The development of AP resulted in the intensification of lipid peroxidation and antioxidant system’s enzyme activity changes in dynamic of experiments, which is the evidence of the oxidative stress and the inflammation in the pancreas. Under these conditions increased activity of phospholipase A2, which is accompanied by significant changes of the fatty acid composition of total lipids in blood, pancreas and liver was observed. It was established the relative increase in the total content of saturated fatty acids, in particular myristic, palmitic and stearic, with a simultaneous decrease in the total content of polyunsaturated fatty acids, primarily ω-3 essential fatty acids (linolenic, eicosapentaenoic, dokozapentayenoic, docosahexaenoic). The usage of the dietary supplements "Alpha + Omega" containing ω–3 polyunsaturated fatty acids contributed to the partial normalization of oxidative stress in leukocytes and their viability, fatty acid composition and prooxidant-antioxidant balance in blood, pancreas and liver. The decrease of nicotinamide adenine dinucleotides content in the pancreas, liver and brain and substantial impairment of dynamic equilibrium of free NAD(P)/NAD(P)H couples with the shift to reduced state in pancreas and liver was revealed in AP. Under these conditions, it was shown that the content of non-essential and essential amino acids in serum and liver was significantly changed. Among semi-essential amino acids the contents of arginine and ornithine were more altered. The usage of the BAS "Alpha + omega" partially restored the content and dynamic equilibrium of nicotinamide adenine dinucleotides in investigated rat tissues, especially in the pancreas, and facilitated the normalization of serum and liver amino acids content

Ключові слова

гострий панкреатит, щури, кров, підшлункова залоза, печінка, лейкоцити, активні форми оксигену, система антиоксидантного захисту, NAD, NADP, амінокислоти, жирні кислоти, БАД «Альфа+омега»

Бібліографічний опис

Особливості оксидативного метаболізму за експериментального гострого панкреатиту та шляхи корекції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біологіч. наук: 03.00.04 - біохімія / І. Б. Привроцька ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 22 с

Зібрання