Формування і використання оборотних коштів сільськогосподарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних, методичних і практичних аспектів формування та використання оборотних коштів сільсько- господарських підприємств. У результаті вивчення й узагальнення вітчизняних та зарубіжних літературних джерел уточнено сутність економічної категорії «оборотні кошти», розкрито їх склад і структуру. Удосконалено механізм формування і використання оборотних коштів сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано тенденції фінансового стану і фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, охарактеризовано механізми формування оборотних коштів сільськогосподарських підприємств, визначено ефективність використання оборотних коштів досліджуваних підприємств за допомогою комплексу взаємопов’язаних показників. Розроблено структурно-логічну модель формування оборотних коштів сільськогосподарських підприємств. Удосконалено підходи до прогнозування потреби та рівня забезпечення оборотними коштами сільськогосподарських підприємств на основі кластерного аналізу та динаміки ймовірностей. Запропоновано напрями забезпечення потреби в оборотних коштах сільсько- господарських підприємств в умовах обмеженого їх доступу до фінансових ресурсів через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, шляхом залучення кредитних коштів комерційних банків

Опис

Dissertation for obtaining scientific degree of Candidate of Economic Sciences in the specialty 08.00.04. – Economics and Management of Enterprises (according to the types of economic activity). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to substantiation of theoretical, methodological and practical aspects of forming and use of current assets of agricultural enterprises. The essence of economic category «current assets» is specified as a result of study and generalization of the national and foreign literature sources, the composition and structure of current assets and the source of their formation are revealed. The mechanism of forming and use of current assets of agricultural enterprises is improved.The tendencies of financial condition and financial performance of agricultural enterprises are analyzed, forming mechanisms of current assets of agricultural enterprises are characterized, the efficiency of current assets' use in analyzed enterprises by means of the complex of interrelated indicators is defined. The structural and logical model of the formation of current assets of agricultural enterprises is developed. The approaches to the forecasting of need and current capital provision level of agricultural enterprises based on cluster analysis and probability dynamics is improved. The ways of current assets of agricultural enterprises’ needs provision under their limited access to the financial resources through the mechanism of cheaper loan obtaining and lease payments compensation, by the commercial bank loans are proposed

Ключові слова

оборотні кошти, формування і використання оборотних коштів, сільськогосподарські підприємства, джерела формування оборотних коштів, механізми формування оборотних коштів, фінансовий стан, фінансові результати, ефективність, прогнозування, кредитування

Бібліографічний опис

Формування і використання оборотних коштів сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. А. Муравський ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с

Зібрання