Правове регулювання енергозбереження у сільському господарстві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена комплексному дослідженню правового регулювання енергозбереження у сільському господарстві України, формулюванню на цій основі теоретичних узагальнень і практичних рекомендацій для удосконалення правового забезпечення у цій сфері. У представленій роботі досліджуються теоретичні засади правового регулювання енергозбереження у сільському господарстві України, визначаються такі базові категорії дослідження як «правове регулювання енергозбереження у сільському господарстві», «енергозбереження у сільському господарстві», здійснюється ретроспективний огляд розвитку законодавства про енергозбереження у сільському господарстві України, визначаються принципи правового регулювання енергозбереження у сільському господарстві та галузева належність правовідносин із енергозбереження у цій галузі. У дисертаційному дослідженні розглянуто стан правового регулювання енергозбереження при використанні невідновлювальних енергетичних ресурсів у сільському господарстві. Проведено характеристику правового регулювання використання відновлювальних енергетичних ресурсів. Виявлені існуючі недоліки та сформульовані науково-правові пропозиції щодо їх усунення

Опис

Dissertation for the candidate of sciences degree, specialty 12.00.06 – land law; agrarian law; ecological law; nature and resources law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation is devoted to the complex investigation of the legal regulation of the energy saving in the agriculture of Ukraine, formulation on this basis theoretical summaries and practical recommendations for improvement the legal support in this sphere. In the presented work theoretical foundations of the legal regulation of the energy saving in the agriculture of Ukraine are researched, such basic research categories as «legal regulation of the energy saving in the agriculture», «energy saving in the agriculture» are determined, retrospective review of the development of the legislation in the agriculture of Ukraine is performed, principles of the legal regulation in the agriculture and sectoral affiliation of legal relations of the energy saving in this field are defined. In the dissertation research the state of the legal regulation of the energy saving using non-renewable energy resources in the agriculture is considered. The characteristics of the legal regulation of the usage of the renewable energy resources is conducted. Existing deficiencies are identified and scientific and legal offers in order of their elimination are formulated

Ключові слова

енергозбереження, сільське господарство, правове регулювання, енергетичні ресурси, відновлювальні джерела енергії, вичерпні енергетичні ресурси, вітроенергетика, геліоенергетика, біопаливо, біомаса, раціональне використання енергетичних ресурсів

Бібліографічний опис

Правове регулювання енергозбереження у сільському господарстві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Ю. М. Рудь ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 17 с

Зібрання