Срібляста парша картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах полісся України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.01.11 «Фітопатологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертаційній роботі викладено результати досліджень біології збудника Helminthosporium solani Durieu & Mont., ступеня ураження і його поширення, методів контролювання хвороби. Наведено заходи боротьби з хворобою, норми і строки внесення хімічних і біологічних препаратів. Парша срібляста картоплі (збудник – гриб Helminthosporium solani Durieu & Mont.) поширена по всій зоні Полісся України і уражує рослини на всіх етапах онтогенезу, особливу шкідливість виявляє в період зберігання картоплі. Оптимальні умови для проявлення захворювання складаються при температурі 18–22 ºС, вологості 90–95 % і рН 5,5–6,5. Гриб Helminthosporium solani Durieu & Mont. безпосередньо впливає на ріст і розвиток картоплі – знижує схожість, пригнічує розвиток рослини картоплі, зменшує вихід високоякісних бульб і знижує їх врожайність. Джерелом інфекції сріблястої парші можуть бути як хворі насіннєві бульби, так і ґрунт, який містить інфекцію. Розвиток сріблястої парші пов’язаний з погодними умовами у період вегетації і зберігання картоплі. Можливий прояв латентної форми захворювання. Парша срібляста є первинною хворобою, яка сприяє зараженню бульб іншими більш агресивними патогенами – бактерією Pectobacterium carotovorum Gardan і грибом Fusarium oxysporum Snyder & Hansen; втрати врожаю сягають 28 %. Найбільший приріст врожаю картоплі забезпечують препарати Престиж т. к. с. і Фітодоктор п., відповідно, 19,6 і 10,8 %

Опис

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of agricultural sciences 06.01.11 Phytopathology. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis presents the results of research on the pathogen, the degree of destruction and the proliferation of methods of controlling the disease. An action against the disease, the rules and terms of the chemical and biological agents. Silver scab of potato (pathogen – the fungus Helminthosporium solani Durieu & Mont.) distributed throughout the zone Polissya Ukraine and affects plants at all stages of ontogeny, a special exhibits harm during the storage of potatoes. Optimal conditions for disease manifestation up at 18–22 °C, 90–95 % humidity and pH 5.5–6.5. Helminthosporium solani Durieu & Mont. fungus directly affects the growth and development of potato – reduces germination, inhibits the development of potato plants, tubers reduces yield quality and reduces their productivity. The source of infection silver scab can be as sick seed tubers and soil containing infection. Development silver scab linked to weather conditions during the growing season and storage of potatoes. Possible manifestations of latent forms of the disease. Scab silver is the primary disease that contributes to infection of tubers by other more aggressive pathogens - bacteria and fungus Pectobacterium carotovorum Gardan, Fusarium oxysporum Snyder & Hansen; crop losses reach 28 %. The largest increase yields and provide drugs Prestige Fitodoktor – respectively 19.6 and 10.8 %

Ключові слова

парша срібляста, сорти картоплі, строки ураження способи контролювання, засоби боротьби

Бібліографічний опис

Срібляста парша картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах полісся України: автореф. дис. ... кандидата сільськогосподарських наук: 06.01.11"Фітопатологія" / О.М. Фещук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 21 с.

Зібрання