Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері електроенергетики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, МОН України. Київ, 2015. Дисертація містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов'язаних із дослідженням адміністративно-правового регулювання відносин у сфері електроенергетики. У дисертації проведено аналіз загальнотеоретичних проблем адміністративно-правового регулювання відносин у сфері електроенергетики, зокрема, здійснено історико-правове дослідження становлення та розвитку відносин у сфері електроенергетики, досліджено особливості правового статусу суб’єктів адміністративно-правового регулювання відносин у сфері електроенергетики, організаційно-правові засади здійснення контрольно- наглядової діяльності у сфері електроенергетики. Здійснено дослідження адміністративно-деліктних відносин в зазначеній сфері. Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України з урахуванням зарубіжного досвіду правового регулювання відносин у сфері електроенергетики

Опис

The thesis for the degree of Candidate of Law in specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; information law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. – Kiev, 2015. The thesis contains a range of theoretical and practical issues related to the study of administrative and legal regulation of relations in the electricity power sector. The analysis of general theoretical issues of administrative and legal regulation of relations in the electricity power sector has been carried out, namely, historical and legal research of the formation and development of relations in the electricity power sector; the peculiarities of the legal status of subjects of administrative and legal regulation of relations in the electricity power sector, organizational and legal base for the implementation of regulatory activities in the electricity power sector. The research of administrative and tort relations in the electrical power sector has been carried out. Proposals and recommendations for improvement of the current legislation of Ukraine, taking into account foreign experience of legal regulation of relations in the electricity power sector have been developed

Ключові слова

електроенергетика, енергетична безпека, адміністративно- правове регулювання у сфері електроенергетики, адміністративне правопорушення у сфері електроенергетики, адміністративна відповідальність

Бібліографічний опис

Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері електроенергетики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Н. В. Майданевич ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 19 с

Зібрання