Організаційно-економічна система розвитку сільських територій приміської зони

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка і управління національним господарством. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів до формування організаційно-економічної системи розвитку сільських територій приміської зони. Розкрито економічну сутність категорій розвитку сільських територій в сучасних умовах євроінтеграції, визначено базоутворюючі складові організаційно-економічної системи розвитку сільських територій, які на відміну від існуючих, враховують особливості функціонування підсистем, таких як соціально-демографічна, мотиваційно-трудова, інформаційна, організаційно-правова, економіко-інвестиційна, фінансова, екологічна у приміській зоні, обґрунтовано методичні засади оцінки рівня розвитку сільських територій приміської зони. З’ясовано наявність чинників, які впливають на розвиток сільських територій приміської зони, для виявлення існуючих тенденцій та стратегічних напрямів їх розвитку, здійснено оцінку рівня використання їх соціального потенціалу та визначено рівень організаційно-економічної системи розвитку сільських територій приміської зони для обґрунтування подальшої стратегії її формування. Надано пропозиції щодо розвитку обслуговуючої кооперації, як одного із стратегічних напрямів розвитку сільських територій, здійснено прогнозування організаційно-економічної системи розвитку сільських територій приміської зони, що дозволило визначити стратегічні сценарії розвитку цих територій для кожного із визначених кластерів, розроблено рекомендації з удосконалення системи управління сільськими територіями з урахуванням сучасних умов євроінтеграції

Опис

The dissertation is for the degree of economic sciences’candidate, specialty 08.00.03 – economics and national economy management. – economics and management of the national economy. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. This dissertation is dedicated tothe theoretical, methodological and practical aspects of the organizational and economic systems of rural suburbs’ development. The economic essentiality of categories of rural development in modern European integration conditions was opened in the study, as well as the basic components of the rural development’s organizational and economic system were defined, unlike existing, consider features of functioning of subsystems, such as social and demographic, motivational and labor, information, organizational and legal, economical and investment, financial, ecological in a residential suburb, methodological foundations of the rural suburbs’development level weregeneralized and reasonably assessed. Existence of factors which influence development of rural territories of a residential suburb are analysed, for identification of the existing tendencies and strategic directions of their development is found, the assessment of level of use of social potential is carried out and the level of organizational and economic system of development of rural territories of a residential suburb for justification of further strategy of his formation is determined. There also were given some suggestions for the development of serving cooperative forming as one of the strategic directions of the rural areas’ development, was made the prediction of organizational and economic system of rural suburbs’ development, out that has allowed to define strategic scenarios of development of these territories for each of certain clusters, recommendations about improvement of a control system of rural territories taking into account modern conditions of European integration are developed

Ключові слова

організаційно-економічна система, розвиток, сільські території, приміська зона, кооперація, динамічний профіль, система управління

Бібліографічний опис

Організаційно-економічна система розвитку сільських територій приміської зони: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / С. Т. Слюсар ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с

Зібрання