Інтегроване управління землекористуванням в контексті сталого розвитку: теорія, методологія, практика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертаційній роботі проведено системне дослідження з розв’язання наукової проблеми, пов’язаної з удосконаленням ефективності функціонування системи управління землекористування на основі інтегрованого підходу в контексті сталого розвитку. Розкрито теоретичну суть поняття інтегрованого управління землекористуванням із системних позицій забезпечення ефективного еколого-орієнтованого та соціально-економічного розвитку сільського простору. Сформовано теоретико-методологічні засади інтегрованого управління землекористування з використанням підходів концепції «governance» із визначенням цільових орієнтирів її складових. Розроблено пропозиції щодо методологічного процесу формування системи інтегрованого управління землекористуванням з урахуванням національних особливостей. Сформовано алгоритм визначення інтегрального індексу ефективності управління землекористуванням. Здійснено оцінку трансакційних витрат на реєстрацію прав на землю як критерію оцінки ефективності управління землекористуванням. Запропоновано методологічні підходи формування моделі суті еколого-економічного адміністрування як складової інтегрованого управління землекористуванням. Обґрунтовано інституційні складові системи еколого-економічного адміністрування землекористування в умовах нових земельних відносин. Розроблено інфраструктуру системи адміністрування землекористуванням в рамках інформаційно-знаннєвої моделі управління. Доведено, що її розбудова вимагає створення національної інфраструктури геопросторових даних для забезпечення її здатності формувати геопросторові знання про землю, а також слугувати основою для створення інтегрованого геоінформаційного простору для надання геопросторових послуг. Розроблено структурну модель взаємофункціональної залежності сталого просторового розвитку та інтегрованого управління землекористуванням. Сформовано систему інтегрованого планування землекористування сільських територій, що передбачає взаємоузгоджений розподіл територіального капіталу за секторами економіки та стале використання капіталу конкретної території. Обґрунтовано методологічні підходи до формування мультифункціонального землекористування як передумови досягнення сталого територіального розвитку

Опис

Thesis on competition of a scientific degree of the Doctor of Economic Sciences on the specialty 08.00.06 Economics of Nature Use and Environment Protection. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis conducted systematic research to address scientific issues related to improving the efficiency of land governance system based on an integrated approach in the context of sustainable development. The theoretical essence of the concept of integrated land governance system approach to ensure effective and ecologically-oriented social and economic development of the rural area. Formed theoretical and methodological principles of integrated land governance approach, using the concept of «governance» specifying targets its constituents. The proposals concerning methodological process of formation of integrated land governance, taking into account national circumstances. Formed algorithm to determine the integral index of governance efficiency of land use. The estimation of transaction costs for the registration of land rights as a criterion for evaluating the efficacy of land governance. Methodological approaches to formation of model of nature ecological and economic management as part of integrated land governance. To prove institutional components of ecological and economic systems of land administration in terms of new land relations. Developed infrastructure of land administration system within the information and knowledge management model. It requires a national infrastructure of geospatial data to ensure its ability to generate geospatial knowledge about land, and serve as a basis for creating integrated geo-information space to provide geospatial services. The structural-functional model of mutual dependence of sustainable spatial development and integrated land governance is developed. The system of integrated land use planning in rural areas, providing coordinated territorial capital distribution by sector and sustainable use of specific territorial capital. It is grounded methodological approaches to the formation of multifunctional land use as a prerequisite for achieving sustainable territorial development

Ключові слова

інтегроване управління, землекористування, земельна політика, адміністрування землекористування, просторове планування, територіальний капітал

Бібліографічний опис

Інтегроване управління землекористуванням в контексті сталого розвитку: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економ. наук: 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / Р. М. Курильців ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 40 с.

Зібрання