Еймеріоз кролів (поширення, патогенез, лікування)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.11 – паразитологія.–Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена дослідженню поширенняеймеріозу кролів у господарствах Одеської області, впливу збудників еймеріозуна організм кролів залежно від інтенсивності і форми інвазії, а також удосконаленню лікувальних заходів. Виявлено видовий склад збудників еймеріозу кролів у господарствах Одеської області. Визначено залежність екстенсивності та інтенсивності еймеріозу кролів залежно від віку і технології утримання. Отримані нові дані щодо перебігу, клінічного прояву і патоморфологічних змін у кролів за різної інтенсивності еймеріозноїінвазії. Досліджено морфологічні і біохімічні показники крові кролів за різної інтенсивності еймеріозноїінвазії.Доведено підвищення терапевтичної ефективності еймеріостатиківбровітакокцид і брометронід-новийпри їх комплексному застосуванні із імуностимулюючими препаратами бровалевамізол, аміксин, байкал ЕМ 1У.Встановлено дезінвазійний ефект йоду однохлористого, фармайоду та максисану на ооцистиеймерій у довкіллі

Опис

The dissertation thesis for the scientific degree of the candidate of veterinary sciences, specialty 16.00.11 – Parasitology.– National University of Life and Environmental Sciences Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis deals with the spread of eimeriosis in rabbits on farms of Odessa region, with the influence of eimeriosis pathogens on the body of rabbits depending on the intensity and form of invasion as well as with improvement of therapeutic measures. Types of eimeriosis pathogens in rabbits on farms of Odessa region have been identified. The dependence of extensiveness and intensity of eimeriosis in rabbits depending on the age and housing has been established. New data have been received on the disease course, clinical implication and pathological changes in rabbits with varying intensity of eimeriosis invasion. Morphological and biochemical blood indices of rabbits with different intensity of eimeriosis invasion have been researched. The therapeutic efficacy ofeimeriastatics brovitacoccid and brometronid-new when applied together with immunestimulating medicine such as brovalevamizol, amixin, baikal EM 1U has been proven to increase. It has been established that iodine monochloride, farmaiod and maxisan have a disinvasive effect on eimeriaoocysts in the environment

Ключові слова

еймеріоз кролів, поширення, патогенез, змішана форма еймеріоза, лікування, імуносупресивний вплив, аміксин, дезінвазія

Бібліографічний опис

Еймеріоз кролів (поширення, патогенез, лікування): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.11 - паразитологія / Л. О. Франчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 22 с

Зібрання