Ефективність використання підкислювачів в годівлі молодняку перепелів м'ясного напряму продуктивності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальність 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2016. У дисертації викладено теоретичний та експериментальний матеріал щодо визначення ефективності використання різних підкислювачів у годівлі перепелів м’ясного напряму продуктивності. Встановлено напрям змін у продуктивності перепелів. Проведено оцінку морфологічного і біохімічного складу крові. Вивчено перетравність поживних речовин, баланс Нітрогену, Кальцію, Фосфору, Цинку, Мангану, Купруму та Феруму в організмі перепелів, залежно від типу та рівнів підкислювачів у комбікормі. Досліджено хімічний та амінокислотний склад тканин птиці. Доведено ефективність використання молочної кислоти й підкислювача на основі молочної кислоти з додаванням мінеральних елементів та оптимальні рівні їх застосування. Встановлено вплив підкислювачів на продуктивність, витрати корму, показники забою, хімічний склад м’яса та амінокислотний склад печінки перепелів, морфологічні та біохімічні показники крові, мікробіологічні показники вмісту тонких та сліпих кишок перепелів м’ясного напряму продуктивності. З метою підвищення продуктивності перепелів породи фараон, якості продукції, зниження витрат кормів та підвищення ефективності виробництва в цілому рекомендується використовувати у період 1–35 діб: молочну кислоту у кількості 0,5 мл/100 г комбікорму; рідкий підкислювач на основі молочної кислоти з додаванням мінеральних елементів у кількості 0,3 мл/100 г комбікорму

Опис

The dissertation for the degree of agricultural sciences PhD on specialty 06.02.02 – animal nutrition and feed technology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis comprises of theoretical and experimental data of the acidifiers’ usage effectiveness determination in young meat-type quails nutrition. The course of changes in quails’ productivity has been established. The evaluation of morphological and biochemical composition of blood has been implemented. The digestibility of nutrients, balance of Nitrogen, Calcium, Phosphorus, Zinc, Manganese, Copper and Iron in quails’ organism, depending on the type and levels of acidifiers in feed has been determined. The chemical and amino acids composition of birds’ tissues has been investigated. The efficiency of usage of lactic acid and acidifier based on the lactic acid with the mineral elements addition has been proved and the optimal levels of their application have been established. The acidifiers’ influence on productivity, feed disposal, slaughter performance, chemical composition of meat and amino acids composition of quails liver, morphological and biochemical parameters of blood, microbiological parameters of thin and blind guts content of meat-type quails have been investigated. In order to improve the productivity of Pharaoh quails species, product quality, feed costs diminishing and improving the efficiency of production in general, it is recommended to use lactic acid in level 0.5 ml/100 g of mixed fodder; liquid acidifier based on lactic acid with the addition of mineral elements in level 0.3 ml/100 g of mixed fodder during 1–35 days

Ключові слова

органічні кислоти, комбікорм, підкислювач, обмін речовин, перетравність, продуктивність, перепели

Бібліографічний опис

Ефективність використання підкислювачів в годівлі молодняку перепелів м'ясного напряму продуктивності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.02.02 - годівля тварин і технологія кормів / Н. М. Нечай ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 с

Зібрання