Меліоративні властивості та композиційні особливості паркових насаджень в умовах складного рельєфу м. Києва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Дисертаційну роботу присвячено дослідженню меліоративних властивостей паркових насаджень в умовах складного рельєфу міста Києва, визначенню особливостей їх об’ємно-просторової структури залежно від форм рельєфу та розробленню методики добору деревних рослин для їх формування. Згідно з літературними та іконографічними матеріалами встановлено урбанізований вплив на природне середовище. Проаналізовано історичний світовий досвід влаштування парків в умовах складного рельєфу. Узагальнено історико-стильовий генезис озеленення міста Києва. Охарактеризовано клімато-орографічні умови району досліджень. Створено картосхему парків міста Києва, що розміщуються в умовах складного рельєфу. Обстежено паркові території в умовах складного рельєфу за формами прояву ерозійних процесів. Визначено основні лісівничо-таксаційні показники паркових насаджень. Проведено аналіз розповсюдження коріння за ґрунтовими горизонтами. Досліджено водно-фізичні властивості ґрунтів. Вивчено вплив паркових насаджень на затримання твердих і рідких опадів. Встановлено водно-фізичні показники листяної підстилки. Сформульовано особливості формування та розповсюдження кореневих систем на схилах. Виявлено об’ємно-просторову структуру паркових насаджень залежно від різних форм рельєфу. Узагальнено та систематизовано прийоми моделювання обрису ландшафту. Розроблено методику добору рослин на основі математичних методів багатокритеріального аналізу. Проведено моделювання обрису ландшафту складного рельєфу деревними рослинами

Опис

The thesis for awarding a scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.01 «Forest plantations and phytomelioration». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The thesis is devoted to reseach the meliorative properties of park stands in conditions of complex relief of the Kiev town establishment of the particularities their volumetric and spatial structure in dependence of relief forms and development of the method of selection of woody plants for their formation. According to literary and iconographic materials, an urbanized impact on nature has been established. The historical world experience of park arrangement in conditions of complex relief is analyzed. The historical-stylistic genesis of planting the city of Kyiv is generalized. The climate-orographic conditions of the research area are described. It’s developed a map of parks in the city of Kyiv, which are located in difficult terrain. The park territories were examined in conditions of complex relief on the forms of manifestation of erosion processes. The general forest-biometric characteristics of parks are determined. An analysis of the distribution of roots in the soil horizons was carried out. The water-physical properties of soils are investigated. The influence of parks on the detention of solid and liquid deposits has been studied. Water-physical indicators of litter are established. Peculiarities of formation and distribution of root systems on slopes are formulated. The volumetric-spatial structure of parks is revealed, depending on various forms of relief. Generalized and simulated methods of modeling the outline of the landscape. A method of plant selection based on mathematical methods of multicriteria analysis has been developed. The simulation of landscape of complex relief with tree plants was carried out

Ключові слова

паркові насадження, складний рельєф, водно-фізичні властивості, коренева система, об’ємно-просторова структура, композиція насаджень, прийоми моделювання

Бібліографічний опис

Меліоративні властивості та композиційні особливості паркових насаджень в умовах складного рельєфу м. Києва: автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація" / В.В. Міндер ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 24 с

Зібрання