Меліоративні властивості протиерозійних насаджень Новгород-Сіверського Полісся

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена дослідженню меліоративних властивостей протиерозійних насаджень на яружно-балкових системах Новгород-Сіверського Полісся. Проведено комплексні дослідження впливу протиерозійних насаджень різного породного складу на лісорослинні умови, визначено санітарний стан, особливості росту і продуктивність протиерозійних насаджень на яружно-балкових землях. Встановлено водно-фізичні, фізико-хімічні властивості ґрунтів, фракційний склад лісової підстилки. Виявлено, що у листяних і шпилькових протиерозійних насадженнях формується лісова підстилка відповідно сильної та середньої потужності. Збільшення запасів підстилки спостерігається у шпилькових і листяних насадженнях з 61,5 до 91,5 цга-1. З’ясовано будову і поширення кореневих систем сосни звичайної, дуба звичайного, ялини європейської і берези повислої. Змодельовано динаміку росту протиерозійних насаджень за основними таксаційними показниками, визначено шляхи формування високопродуктивних і протиерозійно стійких насаджень на яружно-балкових системах Новгород-Сіверського Полісся

Опис

The thesis for awarding a scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.01 – forest plantations and phytomelioration. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to the study of protective properties of erosion control stands growing on erosion ravine and gully systems in Novgorod-Siverskii Polissia. A complex research of the effect of erosion control stands different species compositions on site conditions has been done, sanitary state of stands installed, features of growth and productivity of plants for erosion control on gully-ravine lands found out. It’s found out the physical and chemical properties of soils and fractional composition of the forest litter. It’s installed that in decidious and conifer erosion control stands are forming the litter of high and average power correspondingly. Increasind of litter stocks was in decidious and conifer stands from 61,5 to 91,5 ts.ha-1. It’s got data about spreading root systems of pine, oak and birch. The dynamics of growth and productivity of anti-erosion stands on the main biometric indices have been modeled and the keys indicators defined paths and formation of highly erosion resistant vegetation on ravine and gully systems in Novgorod-Siverskii Polissia pointed out

Ключові слова

протиерозійні насадження, меліоративні властивості, яружно-балкові системи, кореневі системи, лісовий ґрунт, підстилка, санітарний стан, ріст, продуктивність

Бібліографічний опис

Меліоративні властивості протиерозійних насаджень Новгород-Сіверського Полісся: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / Я. Л. Шестак ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с

Зібрання