Лісівничо-ценотичні особливості рослинних угруповань в умовах рекреаційного навантаження (на прикладі Національного природного парку "Голосіївський")

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертації представлені результати теоретичних узагальнень та комплексних досліджень лісівничо-ценотичних особливостей рослиннихугруповань в умовах рекреаційного навантаження різної інтенсивності (на прикладі парків-пам’яток садово-паркового мистецтва «Голосіївський ліс» та «Голосіївський парк ім. М. Т. Рильського», що входять до складу Національного природного парку «Голосіївський»). Автором вперше визначено допустиму ємність досліджуваних рослинних угруповань, залежно від участі у їхньому трав’яному покриві трав’яних рослин різних груп ценоморф, що характеризуються різним ступенем стійкості до рекреаційного навантаження. Запропоновано науково-організаційні заходи для регулювання рекреаційного навантаження на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Голосіївський парк ім. М. Т. Рильського». Уточнено лісівничо-ценотичну характеристику компонентів досліджуваних рослинних угруповань, типи лісорослинних умов, надземну ярусну структуру, стадії дигресії, та запропоновано заходи для підвищення їхньої рекреаційної стійкості. Подальший теоретичний і практичний розвиток отримало питання щодо визначення впливу рекреаційного навантаження на компоненти рослинних угруповань

Опис

Thesis for the degree in agricultural sciences, specialty 06.03.03 – forest ecology and silviculture. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis presents the results of theoretical generalizations and comprehensive studies of forest and environmental characteristics of plant communities in terms of recreation loads of varying intensity (for example, the reminder parks are «Golosiivskyi Forest» and «Holosiivskyj Park by the name of M. T. Rilskyi» which are part of the National Natural Park «Goloseevsky»). The author first defines allowable capacity of the studied plant communities, depending on their participation in the grass cover of herbaceous plants different groups, characterized by varying degrees of resistance to the recreation load. A scientific and organizational measures for the regulation of recreation in the territory of the reminder park «Goloseevsky park by the name of M. T. Rilskyi». Forestry and coenotic specifies the components of the studied plant communities, types of site conditions, aerial tiered structure digression stage and suggests measures to enhance their outdoor stability. Further theoretical and practical development has been the issue of determining the impact of recreation on the components of plant communities

Ключові слова

рослинні угруповання, рекреаційне навантаження, Голосіївський ліс, Голосіївський парк ім. М. Т. Рильського, ландшафтно-планувальна організація парку, функціональне зонування території

Бібліографічний опис

Лісівничо-ценотичні особливості рослинних угруповань в умовах рекреаційного навантаження (на прикладі Національного природного парку "Голосіївський"): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.03 - лісознавство і лісівництво / А. Л. Соботович ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання