Біорізноманіття і його збереження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні відомості про базові концепції вивчення біорізноманіття, його класифікації, методи оцінки та збереження. Вказані основні загрози та проблеми сьогодення пов’язані зі збідненням біорізноманіття. Книга спрямована на ознайомлення майбутніх фахівців з базовими принципами моніторингу, інвентаризації видового різноманіття і багатства, аналізу первинної інформації та ін. Для студентів, аспірантів, викладачів та наукових співробітників біологічних, екологічних та аграрних вузів, які спеціалізуються в галузі екології та охорони навколишнього середовища. The tutorial contains basic theoretical information about the basic concepts of studying biodiversity, its classification, methods of assessment, and preservation. The indicated main threats and problems of today are related to the impoverishment of biodiversity. The tutorial is aimed at familiarizing future specialists with the basic principles of monitoring, inventory of species diversity and wealth, analysis of primary information, etc. For students, postgraduates, teachers, and research staff of biological, ecological, and agricultural universities specializing in the field of ecology and environmental protection.

Опис

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Ключові слова

біорізноманіття, видове різноманіття, biodiversity, types of diversity, Biodiversität, Arten der Vielfalt

Бібліографічний опис

Біорізноманіття і його збереження : навчальний посібник / Л. В. Вагалюк, М. М. Лісовий. - К. : , 2023. - 310 с.