Правове регулювання використання та охорони питної води в Україні

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертації на основі здійснення комплексного та системного аналізу засад державної політики у сфері використання питної води та питного водопостачання на сучасному етапі розроблені науково-методичні підходи до удосконалення системи регулювання державної політики та господарської діяльності у сфері використання і охорони питної води та питного водопостачання. Здійснено аналіз наукових праць за темою дослідження, встановлено складові проблематики, які не відображені в науковій літературі, а також встановлено що питання реалізації державної політики у сфері використання питної води до цього часу не були предметом спеціального дослідження. Отримані результати дали підстави розробити рекомендації, які знайшли практичне застосування і можуть бути використані в процесі формування законодавчої бази та реалізації державної політики у сфері використання та охорони питної води в Україні

Опис

Dissertation on the competition of graduate degree of candidate of legal sciences on speciality 12.00.06 is the landed law; agrarian law; environmental law, naturallyresources law. National University of Life and Environment Science of Ukraine, Kiev, 2015. In dissertation on the basis of realization of complex and system analysis of positions of public policy in the field of the use of drinking water and drinkable water delivery on the modern stage scientifically-methodical approaches are worked out on the improvement of the system of adjusting of public policy of economic activity in area of the use of drinking-water. The analysis of scientific works is carried out on the topic of research, the constituents of problems, which are not represented in scientific literature, are set, and also it is set that questions of realization of public policy in area of the use of drinkingwater to the present tense were not the article of social research. The got results grounded to work out recommendations which found practical application and can be used in the process of forming of legislative base and realization of public policy in area of the use and guard of drinking water

Ключові слова

питна вода, система питного водокористування, реалізація державної політики, стандарти якості питної води, заходи охорони питної води, види господарської діяльності стосовно питної води

Бібліографічний опис

Правове регулювання використання та охорони питної води в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Р. В. Григорович ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 18 с

Зібрання