Правові засади конкурентного продажу земельних ділянок в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правових засад конкурентного продажу земельних ділянок в Україні. За результатами дослідження встановлено співвідношення понять «земельні торги» та «земельний аукціон», визначено зміст основних понять в сфері аукціонного відчуження земель, запропоновано доповнити існуючий на доктринальному рівні перелік принципів проведення земельних торгів принципами свободи участі в земельних торгах та гарантованості повернення внесків учасників земельних торгів. Охарактеризовано нормативно-правову базу, що становить систему законодавства у сфері конкурентного відчуження земель. Окрему увагу приділено питанням визначення земельної ділянки як об’єкту земельного аукціону, а також встановленню кола суб’єктів та основних вимог, що висуваються до них як до учасників конкурентного продажу земельних ділянок. Завдяки аналізу чинного земельного законодавства розкрито особливості організації та проведення земельних торгів щодо окремих груп земель, виявлено основні недоліки в зазначеній сфері та запропоновано шляхи їх подолання. Крім цього, з метою визначення переліку земель, що підлягають продажу на конкурентних засадах, визначено найбільш повне коло випадків позааукціонного надання чи відчуження земельних ділянок. За наслідками дослідження зроблено низку нових наукових висновків з питання конкурентного продажу земельних ділянок в Україні, обґрунтовано пропозиції щодо вирішення проблемних питань правового регулювання, удосконалення чинного законодавства
Опис
The dissertation in candidacy for the degree of Juridical Sciences on the specialty 12.00.06 – Land Law; Agrarian Law; Ecological Law; Natural Resources Law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to complex research of legal principles of competitive land sales in Ukraine. The study found the ratio of the concepts of «land tender» and «land auction», the content of the basic concepts in the field of auction alienation of lands. An author proposes to supplement existing at the doctrinal level list of principles for land auctions with principle of freedom of participation in land sales and principle of returning the contributions of participants of land sales. Characterized regulatory framework, which is a system of legislation in the field of competition alienation of land. Special attention is paid to the definition of land as an object land auction, as well as establish the range of subjects and basic requirements that apply to them as members of a competitive land sales. Analysis of land legislation revealed features of organizing and conducting land auctions for certain groups of land, found major shortcomings in this area and the ways to overcome them. In addition, in order to determine the list of land to be sold on a competitive basis, determined the most complete range of land plots, which are subject to sale outside the auction
Ключові слова
конкурентний продаж земельних ділянок, ринок землі, земельні торги, земельний аукціон, земельна ділянка, лот, покупці земельних ділянок, ліцитатор, договір купівлі-продажу, позааукціонне відчуження земель
Бібліографічний опис
Правові засади конкурентного продажу земельних ділянок в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / К. М. Караханян ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 19 с
Зібрання