Науково-експериментальне обгрунтування запліднювальної здатності кролиць за штучного осіменіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 – ветеринарне акушерство. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертаційній роботі досліджено статевий цикл кролиць та запліднювальну здатність сперми кролів за штучного осіменіння. Встановлено, що дослідження мазків-відбитків із піхви кролиць дає змогу ідентифікувати стадію статевого циклу та визначити динаміку клітин покривного епітелію піхви. Доведено, що істотні відмінності у мікроскопічній будові матки та яєчників реєструються тільки за фази еструсу, а саме: в яєчнику – активне дозрівання фолікулів, поява великої кількості атретичних фолікулів та білих тіл; у матці – гіперсекреція слизу з переповненням ним маткових залоз та гіперемія судин матки. Встановлено, що отримання сперми у кролів протягом п’яти діб поспіль призводить до їх статевого виснаження та зниження якісних і кількісних показників сперми незалежно від віку тварини. Якість сперми залежить від режиму статевого використання кролів-плідників. Встановлено, що тривалість життя сперматозоїдів кролів поза організмом залежить від середовища, яке застосовують для розбавлення сперми. Порівняльний аналіз результатів, отриманих у дослідженнях, вказує на деякі відмінності в ступені дії розріджувачів на активність сперміїв кролів, що, в свою чергу, пов’язано з різним складом кожного середовища. Коливання активності сперматозоїдів у розбавленій спермі залежить від величини рН розбавника. Доведено, що за розбавлення сперми кролів середовищем «MAS-1» спермії зберігали свою активність упродовж 48 год. Розбавник для сперми кролів «MAS-1» ефективний за штучного осіменіння як для тварин, яким стимулюють охоту, так і для нестимульованих самиць. Враховуючи результати досліджень, можемо стверджувати, що розбавник для сперми кролів «MAS-1» майже не відрізняється за своєю ефективністю від розбавника «Galap» фірми ІМV Technologies, тому його можна використовувати за штучного осіменіння кролів

Опис

Thesis for a candidate degree in Veterinary Sciences, specialty 16.00.07 – Veterinary obstetrics. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The dissertation deals with the Specifics of the sexual cycle of doe-rabbits and fertilization peculiarities of buck-rabbits under the artificial insemination. It was ascertain that studying of impression smears from the vagina of doe-rabbit enables identification the stage of sexual cycle and defines the dynamics of cell’s of integumentary epithelium of vagina. It was proved that substantial differences in the microscopic structure of uterus and ovaries can be registered only during the estruation phase namely in an ovary (active afterripening of follicles, appearance of abundance of atretic follicles and white bodies), in a uterus (mucus hypersecretion with repletion of uterine glands and hyperaemia of uterine vessels). It was ascertain that obtaining of sperm from rabbits during five consecutive days leads to their sexual exhausting and decreases the quality and quantity of sperm regardless of the age of an animal. Sperm quality depends on the regimen of sexual usage of rabbits. It was discovered that the lifespan of the sperm of the rabbits outside the body depends on the environment, which is used for dilution of semen. Comparative analysis of the results which were obtained during the research, points to some differences in the degree of the action of solvent agents on the activity of sperm of rabbits, which is related to the different composition of each environment. Fluctuations in the activity of spermatozoa in diluted semen depend on the pH of a solvent. It was proved that spermatozoa stayed active while dilution with «MAS-1» medium for 48 hours. The solvent «MAS-1» is effective for artificial insemination both for artificially stimulated and unstimulated doe-rabbits. Taking into consideration the results of the research we can assert that the sperm solvent «MAS-1» is almost as effective as solvent «Galap» (IMV Technologies) and it can be used for artificial insemination of rabbits

Ключові слова

кролиці, статевий цикл, піхва, епітеліальні клітини, розбавник, штучне осіменіння, оптимальний час осіменіння

Бібліографічний опис

Науково-експериментальне обгрунтування запліднювальної здатності кролиць за штучного осіменіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.07 - ветеринарне акушерство / Ю. І. Масалович ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 21 с

Зібрання