Треті особи в адміністративному процесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню інституту третіх осіб в адміністративному процесі, адміністративно-процесуальних норм, які передбачають звернення третіх осіб до адміністративного суду, розгляд адміністративних спорів, прийняття і виконання рішень адміністративних судів, основних теоретичних положень стосовно поняття третіх осіб, їх прав та обов’язків в адміністративному судовому процесі, вітчизняної, зарубіжної та міжнародної судової практики із застосування норм, що регулюють статус третіх осіб в адміністративному процесі. В роботі проаналізовано історію становлення та розвитку інституту третіх осіб в юридичному процесі, поняття, роль, значення та класифікацію третіх осіб в адміністративному процесі, адміністративну процесуальну правосуб’єктність основних видів третіх осіб, а також правові основи вдосконалення інституту третіх осіб в адміністративному процесі. На підставі дослідження сучасних тенденцій судочинства та зарубіжного досвіду сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення норм адміністративного процесуального права шляхом внесення змін до чинного законодавства, які спрямовані на підвищення ефективності правового регулювання участі третіх осіб в адміністративному процесі

Опис

Dissertation for Candidate of Legal Sciences degree, specialty 12.00.07 Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. – National University of Life and Environment of Science of Ukraine, Kyiv, 2017. The dissertation is devoted to complex research of the institute of third parties in the administrative process, administrative and procedural rules that provide application of third parties before administrative court, administrative disputes, adoption and enforcement of decisions of administrative courts, major theoretical positions in relation to the concept of third parties, their rights and obligations in administrative litigation, domestic, foreign and international judicial practice on the application of the rules governing the status of third parties in the administrative process. This paper analyzes the history of formation and development of the institution of third parties in the judicial process, the concept, role, value and classification of third parties in the administrative process, administrative procedural legal subjectivity of basic types of third parties, as well as improving the legal basis of the institute of third parties in the administrative process. Based on research of current trends of proceedings and international experience formulated concrete proposals for improvement of the administrative procedure law, through amendments to existing legislation aimed at improving the efficiency of legal regulation of participation of third parties in the administrative process

Ключові слова

треті особи, адміністративний процес, правовий інтерес, адміністративна процесуальна правосуб’єктність, права і обов’язки третіх осіб

Бібліографічний опис

Треті особи в адміністративному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / А. І. Кузьменко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 20 с

Зібрання