Social Ecology

Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

NUBIP

Анотація

У навчальному посібнику для студентів ОС Бакалавр за спеціальністю 101 Екологія вперше англійською мовою ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти соціальної екології; у тому числі, значна увага приділена історії становлення науки та її місцю у системі сучасних екологічних знань, специфічним зв'язкам між суспільством, природою, людиною та її життєвим середовищем у контексті глобальних та регіональних проблем людства з метою не тільки збереження, а й удосконалення середовища людини як природної та суспільної істоти.

Опис

Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

social ecology, human adaptation, social environment, human health, соціальна екологія, адаптація людини, соціальне середовище, здоров'я людини, soziale Ökologie, menschliche Anpassung, soziales Umfeld, menschliche Gesundheit

Бібліографічний опис

Rakoid, O.O. Social Ecology : textbook for students of Bachelor's Degree in the specialty 101 Ecology / O.O. Rakoid, A.V. Klepko, V.I. Bondar. - К. : NUBiP, 2023. - 209 p.