Стовбурова продукція дерев і деревостанів березняків Чернігівського Полісся

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено дослідженню стовбурової продукції деревини та кори дерев і деревостанів березняків Чернігівського Полісся, розробленню таблиць їх біопродуктивності, депонованого вуглецю та киснепродуктивності, визначенню компенсаторної депонувальної функції березняків техногенних вуглецевих викидів у регіоні. Розраховано стовбурову продукцію деревини та кори дерев і деревостанів берези повислої в досліджуваному регіоні. Оцінено потенційні можливості цієї деревної породи у процесі стоку вуглецю з атмосфери, її киснепродукуючу функцію. Вперше опрацьовано комплекс математичних моделей для оцінки стовбурової продукції кори дерев та деревостанів. Опрацьовано комплекс моделей оцінки компонентів продукції (деревини і кори) та побудовано таблиці стовбурової продукції дерев і деревостанів, вуглецедепонування та киснепродуктивності, обсяги поглинання викидів техногенного вуглецю досліджуваними деревостанами. Для вирішення низки екологічних, енергетичних, ресурсозберігаючих та виробничих галузевих питань, які нині актуальні як у Чернігівському Поліссі, так і в Україні в цілому, для практичного використання рекомендовано: показники середньої базисної та природної щільності деревини, кори й деревини в корі стовбурів дерев берези повислої; математичні моделі оцінки компонентів продукції дерев та деревостанів берези повислої; таблиці стовбурової продукції дерев та деревостанів; таблиці вуглецедепонування та киснепродуктивності березових деревостанів; обсяги поглинання викидів техногенного вуглецю деревостанами берези

Опис

Thesis for awarding scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.02 Forest inventory and forest measurement. − National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to research of stem wood and bark of trees and stands of birch Chernihiv Polissya, development of tables of biological productivity, the deposited carbon and oxygen productivity, definition compensatory deposit function birch bark man-made carbon emissions in the region. Calculated production of stem wood and bark and Betula pendula stands in the study area. Reviewed the potential of woody species in the flow of carbon from the atmosphere, it oxygen productivity function. For the first time worked out complex mathematical models to assess production of stem bark of trees and stands. Processed complex valuation component products (wood and bark) and built table stem production trees and stands, carbon sequestration and oxygen productivity, the amount of absorption of anthropogenic carbon emissions studied stands. To address a number of environmental, energy, resource-intensive and industrial industry issues to be addressed in the Chernihiv Polissya and in Ukraine in general, recommended for practical use: your average basic density and natural wood, bark and wood bark of Betula pendula tree trunks; mathematical models evaluation component products and stands of trees Betula pendula; table stem production trees and stands; carbon sequestration and oxygen efficiency table birch stands; volume absorption carbon emissions of man-made stands of birch

Ключові слова

продукція, березові деревостани, компоненти фітомаси стовбура, Чернігівське Полісся, поточний приріст, моделювання, вуглецедепонувальна функція, киснепродуктивність

Бібліографічний опис

Стовбурова продукція дерев і деревостанів березняків Чернігівського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.02 "Лісовпорядкування та лісова таксація" / І. С. Приліпко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 22 с

Зібрання