Правове регулювання державної підтримки фермерських господарств за законодавством України та Європейського Союзу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено дослідженню проблем правового регулювання державної підтримки фермерських господарств в Україні та Європейському Союзі, формулюванню теоретичних засад та розробленню на їх основі практичних рекомендацій щодо вдосконалення чинного українського законодавства у цій сфері. За результатами дослідження проведено періодизацію законодавства у сфері державної підтримки фермерських господарств України. Визначено поняття державної підтримки фермерських господарств. Виділено та охарактеризовано основні напрями державної підтримки фермерських господарств. Здійснено класифікацію фермерських господарств як суб’єктів державної підтримки за українським та європейським законодавством. Сформульовано визначення поняття «фермер» за законодавством Європейського Союзу. Особливу увагу приділено питанням правового регулювання прямої підтримки фермерів, зокрема, застосуванню схем прямих виплат, а також підтримки несільськогосподарських видів діяльності, до здійснення яких вони заохочуються

Опис

The dissertation is a requirement for obtaining the degree of Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.06 Land Law; Agricultural Law; Environmental Law; Natural Resource Law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. This research focuses on issues of legal regulation of state support for farms in Ukraine and the European Union, on formation of the theoretical foundations and development of practical recommendations to improve the existing Ukrainian legislation in this area. Periodization of the legislation of state support for farmers of Ukraine was conducted in the research. The definition of «state support for farms» was provided. The main directions of state support for farms were identified. Classification of farms as subjects of state support by Ukrainian and European legislation was provided. The definition of «farmer» based on the legislation of the European Union was formulated. Special attention was paid to the issues of legal regulation of direct support for farmers, in particular the use of direct payment schemes and support of non-agricultural activities which farmers are encouraged to pursue

Ключові слова

державна підтримка, фермерське господарство, сільсько-господарський товаровиробник, субсидія, дотація, пільгове оподаткування та кредитування, схема прямих виплат, система зустрічних зобов’язань, залісення, диверсифікація сільськогосподарського виробництва

Бібліографічний опис

Правове регулювання державної підтримки фермерських господарств за законодавством України та Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право" / С. І. Сиволоцька ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 21 с.

Зібрання