Оптимізація елементів технології вирощування видів гарбуза в Лісостепу України

Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.01.06 «Овочівництво». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено питанням оптимізації елементів технології вирощування двох видів гарбуза (великоплідного та мускатного) в умовах Правобережного Лісостепу України, яка передбачає підбір скоростиглих та високоврожайних сортів, ефективних регуляторів росту та схем розміщення рослин. Підібрано високоврожайні, ранньостиглі сорти видів гарбуза великоплідного і мускатного та ефективні регулятори росту, визначено оптимальну схему розміщення рослин для різних видів гарбуза. Досліджено вплив регуляторів росту та схем розміщення рослин на тривалість вегетаційного періоду, зміну морфологічних ознак, структуру врожаю та біохімічний склад плодів. Обґрунтовано економічну та біоенергетичну ефективність вирощування кращих сортів, застосування регуляторів росту та схем розміщення рослин на сортах гарбуза великоплідного та мускатного

Опис

Thesis for the Candidate Degree in Agricultural Sciences. Specialty 06.01.06 Vegetable Growing – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. Dissertation is devoted to optimizing the growing technology elements for two squash varieties (Vining and China) in terms of Forest-Steppe zone of Ukraine. It provides selection of early and high-yielding varieties, effective growth regulators and layout of plants. It is found high-yielding, early ripening varieties and species of vining and China squash, as well as effective growth regulators and optimal layout of plants for different squash varieties. It is studied the influence of growth regulators and layout of plants on the length of the growing season, change of morphological traits, yield structure and biochemical composition of fruits. It is established correlation between signs of species of squash varieties. It is grounded the economic and bioenergy efficiency of cultivation of the best varieties, the use of growth regulators and layout of plants on vining and China squash varieties

Ключові слова

гарбуз, вид, Сucurbita maxima duch., Cucurbita moschata Duch. ex Poir, сорт, схема розміщення рослин, врожайність, якість, регулятори росту рослин, економічна оцінка

Бібліографічний опис

Оптимізація елементів технології вирощування видів гарбуза в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. сттупеня кандидата с.-г. наук: 06.01.06 "Овочівництво" / В. В. Кокойко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 22 с

Зібрання