Автоматизація процесу контролю показників якості пристроїв синхронізації цифрових сигналів багатономенклатурного виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2020. Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання, яке полягає у розробленні автоматизованої системи контролю показників якості пристроїв синхронізації цифрових сигналів, що складається з програмного забезпечення та блока первинних перетворювачів з підсистемою фазового автопідстроювання частоти опорного генератора. У дисертації вперше розроблено багатоканальну автоматизовану систему контролю показників якості пристроїв синхронізації, адаптивний цифровий фазовий дискримінатор, що забезпечує первинне перетворення похибки інтервалу часу в цифровий сигнал, оптимальну за швидкодією підсистему фазового автопідстроювання частоти ієрархічної структури; визначено граничні умови, за яких періодичність характеристики фазового дискримінатора не впливає на тривалість оптимальних за швидкодією перехідних процесів, формалізовано визначення температурної нестійкості тривалості перехідного процесу зразкового сигналу. Інструментами для розроблення були Simulink/MATLAB, Quartus Prime Lite Edition, Excel, Embarcadero RAD Studio. Проведено дослідження автоматизованої системи контролю в процесі багатономенклатурного гнучкого виробництва пристроїв синхронізації різного призначення

Опис

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of technical sciences on the specialty 05.13.07 «Automation of Control Processes». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. The thesis is devoted to solving a scientific problem, which consists in the development of an automated system for monitoring quality indicators of digital signal synchronization devices, which consists of the software of the block of primary converters with a phase-locked loop subsystem of the reference generator frequency. In the dissertation work, for the first time were developed: a multichannel automated system for monitoring quality indicators of synchronization devices, adaptive digital phase discriminator, which provides the primary conversion of the time interval error into a digital signal, speed-optimal subsystem of phase locked loop of the hierarchical structure; the boundary conditions were determined under which the periodicity of the phase discriminator characteristics does not affect the duration of the transient processes that are optimal in terms of speed, determining temperature instability of the duration of the transient process of the reference signal was formalized. The used tools were Simulink/MATLAB, Quartus Prime Lite Edition, Excel, Embarcadero RAD Studio. A study of an automated control system in the process of multi-product flexible manufacturing system of synchronization devices for various purposes was done

Ключові слова

автоматизація, автоматизована система контролю, багатономенклатурне виробництво, пристрої синхронізації, показники якості, багатоканальна структура, автопідстроювання частоти, оптимізація, швидкодія, принцип максимуму

Бібліографічний опис

Автоматизація процесу контролю показників якості пристроїв синхронізації цифрових сигналів багатономенклатурного виробництва : автор. дис. . кандидата технічних наук: 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" (технічні науки) / Д.О. Кальян ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - Київ, 2020. - 35 с

Зібрання