Теоретичні засади об'єкта права екологічної безпеки

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06. – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена комплексному аналізу теоретичних засад об’єкта права екологічної безпеки. В роботі проаналізовано загальнотеоретичну, спеціально-юридичну та філософську літературу, а також законодавство України у сфері визначення об’єкта екологічної безпеки; розкрито його характерні юридичні ознаки на підставі чого визначено поняття об’єкта права екологічної безпеки. Окремо проведено співвідношення категорій «об’єкт права екологічної безпеки», «об’єкт права на екологічну безпеку», «об’єкт правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки» та «об’єкт екологічної безпеки». Особливу увагу приділено з’ясуванню кола об’єктів права екологічної безпеки, визначенню їх поняття та особливостей правового режиму, а також принципам екологічної безпеки. Внаслідок проведеного дослідження сформульовані пропозиції щодо удосконалення чинного екологічного законодавства України

Опис

The dissertation for obtaining the academic degree of the candidate of legal sciences, specialization 12.00.06 – Land Law; Agricultural Law; Environmental Law; Natural Resources Law. – National University of Life and Environment of Science of Ukraine, Kiev, 2015. Dissertation is devoted the complex analysis of theoretical principles of the object of law of ecological safety. The general theoretic, specially legal and philosophical literature, legislation of Ukraine in the field of decision of the object of ecological safety is analyzed in the dissertation. Characteristic legal signs and concepts of the object of law of ecological safety are certain. Correlation of categories of «object of law of ecological safety», «object of law for ecological safety», «object of legal relationships in the field of providing of ecological safety», «object of ecological safety» are conducted. In the dissertation feature of legal mode of objects of law ecological safety are found out. In relation to the improvement of current ecological legislation of Ukraine are formulated suggestions

Ключові слова

«об’єкт права екологічної безпеки», «об’єкт права на екологічну безпеку», «об’єкт правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки», «об’єкт екологічної безпеки», екологічна безпека, навколишнє природне середовище, життя та здоров’я людей

Бібліографічний опис

Теоретичні засади об'єкта права екологічної безпеки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Т. П. Панталієнко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 19 с

Зібрання