Теоретичне та експериментальне обгрунтування розробки засобів специфічної профілактики бактеріальних респіраторних хвророб свиней

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертаційній роботі вперше в Україні, на підставі клініко-епізоотологічних та лабораторних досліджень (бактеріологічних, серологічних, молекулярно-генетичних, біологічного експерименту), теоретично і експериментально обґрунтовано, виготовлено та впроваджено вакцину для специфічної профілактики найбільш економічно значущих бактеріальних респіраторних хвороб свиней у період їх дорощування та відгодівлі. На основі епізоотологічного, патолого-анатомічного моніторингу встановлено високий відсоток респіраторних хвороб серед поголів’я великих свинарських господарств України. Підтверджено інфекційну природу пневмоній та вивчено значення деяких збудників у патологічному процесі. За результатами імунологічного моніторингу основних збудників бактеріальних респіраторних хвороб свиней (Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae) доведено їх здатність циркулювати серед поголів’я домашніх і диких свиней в асоціації. Теоретично та експериментально обґрунтовано оптимальний склад антигенів для конструювання вакцини проти найпоширеніших хвороб свиней – гемофільозного полісерозиту, сальмонельозу та набрякової хвороби. До складу вакцини «Гемоентеротоксал» введено імуногенні і антигенно активні штами бактерій, а саме: H. parasuis 5747; H. parasuis ША; E. coli 1084 О139:К81; E. coli 1297 О157:К88; Salmonella choleraesuis S32; Salmonella typhimurium Skp. Створено вакцину проти найпоширеніших бактеріальних хвороб свиней – гемофільозного полісерозиту, сальмонельозу та набрякової хвороби – «Гемоентеротоксал». Доведена ефективність використання вакцини у великих свинарських господарствах

Опис

Dissertation for the degree of Doctor of Veterinary Science on specialty 16.00.03 – veterinary microbiology, epizootology, infectious diseases and immunology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. In dissertation work at first in Ukraine, theory and experimentally reasonably, technology of development of vaccine is made and inculcated for a specific prophylaxis the most economically meaningful swine bacterial respiratory diseases in the period of their growing and fattening on the basis of clinical, epizootological and laboratory researches (bacteriological, serum, molecular-genetic, biological experiment). Materials of dissertation work are devoted to the analysis of swine bacterial respiratory diseases course in Ukrainian pigfarms, theoretical-experimental ground and development of specific prophylaxis means. It is set on the basis of the conducted researches, that bacterial respiratory swine diseases plays an important role in infectious pathology of pigs and need new means of its specific prophylaxis.It was conducted epizootological and pathoanatomical monitoring and it was set high percent of respiratory diseases among the herds of large pigfarms of Ukraine. The infectious nature of pneumonias is confirmed and the role of particular agents in a pathological process was studied. The immunological monitoring of the Actinobacillus pleuropneumoniae and Mycoplasma hyopneumoniae the basic agents of swine bacterial respiratory diseases was conducted and it is proved Mycoplasmas pneumonia and Actinobacillus pleuropneumoniae agents be associate circulated among the population of domestic and wild pigs. In theory and optimal composition of antigens is experimentally reasonable for constructing of vaccine against most spread disease – Glasser’s disease, Salmonellosis and Oedema disease. In the complement of vaccine «Gaemoenterotoksal» is entered immunogenic and antigen active straines of bacteria, namely: H.parasuis 5747; H.parasuis ША; E.coli 1084 О139:К81; E.coli 1297 О157:К88; Salm. choleraesuis S32; Salm. typhimurium Skp. Construction of the bacterial associated vaccines against bacterial respiratory diseases was developed and that provided theoreticaly base for the development of the vaccine. The «Gaemoenterotoksal» vaccine against the most widespread swine diseases – Glasser’s disease, Salmonellosis and Oedema disease was created. It was proved efficiency the vaccine at acute infectious process in large pigfarms

Ключові слова

бактеріальні респіраторні хвороби, свині, збудники, адгезія, антилізоцимна активність, інвазивність, вакцина

Бібліографічний опис

Теоретичне та експериментальне обгрунтування розробки засобів специфічної профілактики бактеріальних респіраторних хвророб свиней: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора ветерин. наук: 16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія / О. Є. Айшпур ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 40 с.

Зібрання