Оптимізація умов живлення кукурудзи на зерно за переходу до нульового обробітку грунту в Лівобережному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. За переходу до нульового обробітку створювалися передумови для оптимізації поживного режиму темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового ґрунту. Проте лімітуючим фактором росту і розвитку рослин кукурудзи було погіршення його фізичних властивостей, зокрема щільності. Як наслідок, формувалися рослини з меншими висотою і площею листкового апарату. Внесення мінеральних добрив за прямої сівби зумовлювало зростання вмісту рухомих форм елементів живлення у шарі ґрунту 0–15 см (азоту, фосфору і калію), що спричинило збільшення їх надходження до рослин і активізацію ростових процесів. Так, за внесення N60P50K50Mg30 у фазу сходів вміст мінеральних сполук азоту становив 31,4 мг/кг, рухомих сполук фосфору – 174 мг/кг і калію – 183 мг/кг, що відповідно на 17,0; 30,0 і 23,0 менше, ніж у контролі. Як наслідок, висота рослин досягала 2,08 м, листковий індекс – 3,83, що відповідно на 0,15 і 0,61 більше, ніж у контрольному варіанті. За переходу до нульового обробітку врожайність кукурудзи знижувалася на 0,46–1,84 т/га порівняно з аналогічним показником за оранки. Проте мінеральні добрива сприяли послабленню цього процесу. Так, за внесення N60P50K50Mg30 урожайність зростала до 10,7 т/га, а різниця з аналогічним показником за оранки скорочувалася до 0,46 т/га. Незважаючи на нижчу врожайність, за прямої сівби покращувалась якість зерна кукурудзи. Так, у варіанті із внесенням N120P100K100Mg60 вміст білка був вищим на 1,79 % і жиру – на 0,35 % порівняно із традиційним обробітком

Опис

The dissertation for the scientific degree of the Candidate of Agricultural Sciences in specialty 06.01.04 – agricultural chemistry. –National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The transition to no-tillage created prerequisites for optimizing nutrient regime of the dark gray podzolic soil. However, the limiting factor for plant growth and plant development of corn was the deterioration of soil physical properties and including soil density. As a result, less high plants were formed and they had less area of leaf. Application of the mineral fertilizers for direct sowing cased increasing of the content of the mobile forms of the nutrients (nitrogen, phosphorus and potassium) in 0–15 cm soil layer. It cased increasing of the nutrients income to plant bodies and activation of the growth process into plants. Thus, in variant with application of the mineral fertilizers in rate N60P50K50Mg30 content of mineral nitrogen in the layer 0–15 cm was increased to 31.4 mg/kg, mobile phosphorus was increased to 174 mg/kg and mobile potassium was increased to 183 mg/kg. Those were less on 17.0, 30.0 and 23.0 than in controls. As a result, plant height was 2.08 m and leaf index was 3.83. Those were higher on 0.15 and 0.61 than in the control variant. With the transition to no-tillage corn yield was decreased to 0.46–1.84 t/ha in comparative to plowing. However, the mineral fertilizers in no-tillage conditions improved productivity of this crop. Thus, for fertilizers application in rate N60P50K50Mg30 corn yield was increased to 10.7 t/ha and the difference with the plowing was reduced to 0.46 t/ha. But for direct sowing the quality of corn grain was increased. Thus, for mineral fertilizers application in rate N120P100K100Mg60 content of protein was higher on 1.79 % and fat content was higher on 0.35 % in comparative to the plowing

Ключові слова

кукурудза на зерно, пряма сівба (без обробітку ґрунту), нульовий обробіток, традиційний обробіток (оранка), урожайність, листовий індекс, щільність ґрунту, запаси вологи

Бібліографічний опис

Оптимізація умов живлення кукурудзи на зерно за переходу до нульового обробітку грунту в Лівобережному Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.04 - агрохімія / О. В. Тарасенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 22 с

Зібрання