Шкідливість бур'янів та оптимізація їх контролю в агроценозі буряків цукрових за різних систем землеробства Правобережного Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.13 – гербологія. –Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена розробленню та впровадженню ефективного захисту посівів буряків цукрових від бур’янів і застереженню ймовірних втрат врожаю за дотримання економічної доцільності та екологічної допустимості заходів контролювання забур’яненості посівів буряків цукрових в Правобережному Лісостепу України. В результаті досліджень одержано порівняльну оцінку ефективності систем контролю забур’яненості посівів буряків цукрових за промислової, екологічної та біологічної систем землеробства у поєднанні з варіантами диференційованого, плоскорізного, полицево-безполицевого та поверхневого основних обробітків ґрунту в сівозміні з розробленими системами хімічного контролю бур᾿янів. Найкращим виявився варіант досліду з полицево-безполицевим основним обробітком ґрунту на тлі промислової системи землеробства, за якого кількість насіння бур’янів у ґрунті зменшилась на 23 % за вегетаційний період, на 15 % менша актуальна забур’яненість та на 16 % менше репродуктивних бур’янів наприкінці вегетації порівняно з контролем, що дало змогу забезпечити врожайність коренеплодів буряків цукрових 83,3 т/га. На підставі досліджень запропоновано номограми для визначення шкодочинності бур’янів у посівах буряків цукрових в залежності від величини їх рясності. За номограмо можна оперативно встановити шкодочинність бур’янів та спрогнозувати втрати врожаю від них. Для більш точних даних по шкодочинності за допомогою математичного апарату Microsoft Excel були виведені формули, де x – рясність бур’янів, а y – шкодочинність бур’янів. Використання номограм, для визначення величин шкодочинності бур’янів, гарантує достовірність встановлення еколого-економічного порогу забур’яненості посівів.

Опис

Thesis for a candidate degree in agricultural sciences on specialty 06.01.13 – Herbology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2015. Dissertation is devoted to the development and implementation of effective protection of sugar beet from weeds and warnings of possible yield losses of compliance with the economic feasibility and environmental acceptability of control measures infestation of sugar beet in the Right Bank Forest-Steppe of Ukraine. As a result of investigations the comparative evaluation of the effectiveness of control systems infestation of sugar beet in the industrial, environmental and biological farming systems in conjunction with the options of differentiated, subsurface ploughing, periodical mouldboard tillage and superficial tillage in crop rotation and explore the technological packages of herbicides. Determined harmfulness of the most problematic weed species in crops of sugar beet, depending on their participation in profusion and weed synusiae. An improved method for determining the economic efficiency and environmental feasibility of measures to control weeds. The best option turned out to experiment with subsurface ploughing primary tillage on the background of the industrial farming system in which the number of weed seeds in the soil decreased by 23 % during the growing season, 15 % less than the actual weediness and 16 % less reproductive weeds on the end of the growing season compared with control, allowing us to provide sugar beet root crop yield 83.3 t/ha. Based on researches the nomograms to determine the harmfulness of weeds in crops of sugar beet depending on the size of their abundance. For nomograms can quickly set the harmfulness of weeds and predict crop losses from them. For more precise data of the harmfulness of using mathematical tools were Microsoft Excel formulas.

Ключові слова

бур’яни, забур’яненість, буряки цукрові, обробіток ґрунту, система землеробства, урожайність, агроценоз, шкідливість бур’янів

Бібліографічний опис

Шкідливість бур'янів та оптимізація їх контролю в агроценозі буряків цукрових за різних систем землеробства Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.13 - гербологія / І. М. Петренко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 с.

Зібрання