Екологобезпечне використання земель авіаційного транспорту

Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НАУ-Друк

Анотація

У монографії досліджуються методологічні засади еколого-економічної оцінки обмежень у використанні земель авіаційного транспорту в контексті взаємопов’язаного функціонування авіаційно- транспортної інфраструктури та положень Європейських проектів з метою забезпечення збалансованості показників. Обґрунтовано напрями мінімізації небезпечного впливу на населення шляхом впровадження відповідних заходів територіального зонування навколо аеропортів, зокрема приаеродромних територій. Пропонуються економічні показники ефективності землекористування авіаційного транспорту з використанням методології ICAO та основних складових частин характеристики земельних ділянок при проведенні нормативної грошової й експертної грошової оцінки землі. Планування та регулювання умісно налагодженої системи ефективного землекористування розглядається з одночасним удосконаленням класифікації земель авіаційного транспорту, поділу їх на відповідні групи об’єктів і запровадженням резервування земельних ділянок для комплексного розвитку приаеродромної інфраструктури. Запропоновано нормативно-правове закріплення напрямів політики екологобезпечного використання земель авіаційного транспорту та удосконалення чинного законодавства. Розраховано на вчених, фахівців-практиків, викладачів і студентів навчальних закладів вищої освіти. The monograph considers the methodological principles of environmental and economic assessment of restrictions of the aviation transport land use in the context of the interconnected functioning of aviation transport infrastructure and the ensuring of European projects for theindicators balance The directions of minimization dangerous impact on the population by introduction of the corresponding measures of territorial zoning around the airports, in particular at aerodrome territories are substantiated. Economic indicators of land use efficiency of aviation transport with the use of ICAO methodology and the main components of the characteristics of land plots during the normative monetary and expert monetary valuation of land are offered. The planning and regulation of a jointly established system of efficient land use is considered with the simultaneous improvement of the classification of aviation transport lands, their division into appropriate groups of objects and the introduction of land reserves for integrated development of aerodrome infrastructure. The normative-legal consolidation of the policy directions for the ecologically safe use of aviation transport land and improvement of the current legislation is offered. The work is designed for scientists, practitioners, teachers and students of higher education institutions.

Опис

Ключові слова

екологія, використання земель

Бібліографічний опис

Новаковська, І.О. Екологобезпечне використання земель авіаційного транспорту : моноргафія / І. О. Новаковська, Л. Р. Скрипник. - К. : НАУ-Друк, 2020. - 238 с. - ISBN 978-966-540-444-6

Зібрання