Обгрунтування фізико-технологічних основ біологічної функціональності наночастинок металів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю: 03.00.20 – біотехнологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі проведено дослідження з отримання наночастинок біогенних металів методом об’ємного електроіскрового диспергування, вивчення їх структури та властивостей. Робота присвячена встановленню зв'язків між параметрами синтезу та біологічною функціональністю дисперсної фази колоїдних розчинів біогенних металів. Показана позитивна дія колоїдних розчинів металів на розвиток рослин в умовах порушеного мінерального живлення. Проведено лабораторні, вегетаційні та польові випробування колоїдних розчинів металів, які вказують на їх нетоксичність і пролонговану дію за умов використання в якості засобів захисту рослин та елементів мінерального живлення. Доведено, що колоїдна форма металів є ефективною ті фізіологічно доступною порівняно з іонною формою

Опис

Dissertation for the degree of doctor of technical sciences, specialty: 03.00.20 – biotechnology. - National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2015. In the dissertation work researches on the preparation of nanoparticles of biogenic metals by volume electro-dispersion, study of their structure and properties. Work is devoted to the establishment of relations between the parameters of the synthesis and biological functionality of the dispersed phase of colloidal solutions of biogenic metals. It is shown positive effect of colloidal solutions of metals on the growth of plants under conditions of impaired mineral nutrition. The laboratory, vegetation and field testing of colloidal solutions of metals, indicating their nontoxicity and prolonged effect when used as plant protection products, and mineral nutrients. It is shown that the colloidal metal form is more effective and physiologically available as compared with ionic forms of the metals

Ключові слова

електроіскровий синтез, наночастинки, структурно- фазовий склад, дисперсна фаза, колоїдні розчини, мінеральне живлення, біологічна функціональність

Бібліографічний опис

Обгрунтування фізико-технологічних основ біологічної функціональності наночастинок металів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техніч. наук: 03.00.20 - біотехнологія / К. Г. Лопатько ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 46 с

Зібрання