Розробка технологічних основ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 03.00.20 «Біотехнологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. Дисертацію присвячено вивченню особливостей підготовки та спиртового зброджування цукрів соку та сиропу цукрового сорго дріжджами Saccharomyces cerevisiae, аналізу дозрілої культуральної рідини, барди та багаси цукрового сорго. Науково обґрунтовано технологічні рішення з отримання, очистки соку, підготовки ферментаційного сусла, оптимізовано умови спиртового зброджування цукровмісного соку та сиропу цукрового сорго. Розроблено технологічну схему виробництва біоетанолу з цукрового сорго з дотриманням сучасних техніко-економічних вимог. Адаптовано біотехнологію зброджування цукровмістного соку цукрового сорго до виробництва біоетанолу в Україні з бурякоцукрової меляси. Для підвищення ефективності та продуктивності зброджування цукрів сорго рекомендовано використовувати двопотокове збродження з підживленням середовища більш густим суслом. Показано, що використання вакуумування підвищує інтенсивність зброджування, проте має і суттєві вимоги до ферментаційного обладнання та контролю процесу. Розроблено розрахунок соргоцукрового кластера матеріальних потоків та енергетичних потреб для отримання вихідних даних для проєктування заводу, розраховано собівартість виробництва біоетанолу із цукрового сорго (0,3 дол. США/л). Встановлено можливість повного самозабезпечення заводу тепловою енергією завдяки спалюванню багаси стебел сорго. Вивчено хімічний склад і методи переробки побічних продуктів переробки стебел цукрового сорго у біоетанол. Встановлено кормову цінність багаси сорго

Опис

Thesis for Scientific degree in Technology, specialty 03.00.20 «Biotechnology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. The dissertation is devoted to the study of the peculiarities of preparation and alcoholic fermentation of sugars of sweet sorghum juice and syrup by yeast Saccharomyces cerevisiae, analysis of mature culture liquid, bard and bagasse of sweet sorghum. Technological solutions for obtaining, purifying juice, preparation of fermentation wort are scientifically substantiated, conditions of alcohol fermentation of sugar-containing juice and sweet sorghum syrup are optimized. The technological scheme of bioethanol production from sweet sorghum is developed taking into account modern technical and economic requirements. The biotechnology of fermentation of sugar-containing sweet sorghum juice has been adapted to the already existing bioethanol productions on the territory of Ukraine which are working on sugar beet molasses. It was recommended to use two-stream fermentation with feeding the medium with a thicker wort for the increasing the efficiency and productivity of sorghum sugar fermentation. It was shown that the use of vacuum increases the intensity of fermentation, but also has significant requirements for fermentation equipment and process control. The calculation of the sweet sorghum cluster of material flows and energy needs to obtain initial data in the design of the plant was performed, the possible production cost of bioethanol from sweet sorghum was calculated ($ 0.3/l). The possibility of full self-sufficiency of the plant with thermal energy due to the burning of sorghum stalks was established. The chemical composition and methods of processing by-products of sweet sorghum stalks into bioethanol have been studied. The fodder value of sorghum bagasse was established

Ключові слова

біоетанол, цукрове сорго, соргоцукровий сік, соргоцукровий сироп, лігноцелюлоза, дріжджогенерування, ферментація, знижений тиск, барда, багаса

Бібліографічний опис

Розробка технологічних основ: автор. дис. . кандидата технічних наук: 03.00.20 "Біотехнологія" (технічні науки) / О.І. Володько ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - Київ, 2021. - 25 с

Зібрання